Scattered Clouds

12°C

Kołobrzeg

1 czerwca 2023    |    Imieniny: Hortencja, Jakub, Konrad
1 czerwca 2023    
    Imieniny: Hortencja, Jakub, Konrad

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

informacje kołobrzeg, bastion, oświadczenieFirma "Bastion" walczy o swoje dobre imię w sprawie dotyczącej negocjacji nad teren dzierżawnym. Skierowała pismo do TKK (tekst sponsorowany).


W imieniu Pani Marty Michalskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Bastion”, w związku z ukazaniem się informacji w dniu 30 marca 2012 r. w „Wydarzeniach dnia” oraz w dniu 31 marca 2012 r. pt. „Kto manipuluje ws. Bastionu?” uprzejmie wzywam do:

1. Zdjęcia z witryny www.informacje.kolobrzeg.pl części wiadomości zawartej w „Wydarzeniach dnia” z dnia 30 marca 2012 r., a dotyczących „Bastionu”.

2. Zdjęcia z witryny www.informacje.kolobrzeg.pl artykułu, „Kto manipuluje ws. Bastionu?”, albowiem oba te materiały zawierają informacje nieprawdziwe, zgromadzone w nierzetelny i tendencyjny sposób, które naruszają dobra osobiste Marty Michalskiej, a w szczególności jej wizerunek, cześć i dobre imię, a nadto szkodzą prowadzonej działalności gospodarczej i po-wodują utratę zaufania w lokalnej społeczności. Oczekujemy, że wykonanie tego obowiązku nastąpi w terminie do dnia 2 kwietnia 2012 r. do godziny 15.00.

3. Zamieszczenie na witrynie www.informacje.kolobrzeg.pl oraz w „Wydarzeniach dnia” w dniu 2, 3 i 4 kwietnia 2012 r., a także na portalu www.miastokolobrzeg.pl i www.e-kg.pl przeprosin o następującej treści:
„Telewizja Kablowa Kołobrzeg” i portal www.informacje.kolobrzeg.pl przepraszają panią Martę Michalską, właścicielkę firmy pod nazwą „Bastion” w Kołobrzegu za podanie w „Wydarzeniach Dnia” z dnia 30.03.2012 r. oraz na portalu www.informacje.kolobrzeg.pl w artykule napisanym przez Kamilę Para-Mirzyńską „Kto manipuluje ws. Bastionu?” opublikowanego 31 marca 2012 r. nieprawdziwych informacji, że cyt.:
„Uchwała Rady Miasta zobowiązująca prezydenta do rozwiązania umowy z „Bastionem” w obecnym miejscu i opuszczenie go przez przedsiębiorcę obowiązuje już niemal 2 lata! A Bastion ciągle dyskutuje i trwa! Jak widać, najlepszym sposobem na trwanie jest podtrzymywanie dyskusji.”
Zarząd Telewizji Kablowej Kołobrzeg i Kamila Para-Mirzyńska oświadczają, że Rada Miasta Kołobrzeg nie podjęła nigdy uchwały o podanej wyżej treści, a w szczególności, że uchwała ta zobowiązała prezydenta do rozwiązania umowy z „Bastionem” i opuszczenie go przez przedsiębiorcę. Informacja i artykuł w sposób niedopuszczalny zawiera sugestię, jakoby Marta Michalska naruszała obowiązujące prawo. Ponadto z ubolewaniem stwierdzamy, że nie przedstawiono stanowiska Marty Michalskiej pomimo, że pani Kamila Para-Mirzyńska przeprowadziła obszerny wywiad z Martą Michalską”.
Powyższy tekst winien być zamieszony  w terminie do dnia 2 kwietnia 2012 r. do godziny 1500.

Tytułem uzasadnienia wskazuję, że bezpośrednio po posiedzeniu komisji uzdrowiskowej w dniu 27 marca 2012 r. pani redaktor Kamila Para-Mirzyńska przeprowadziła obszerny wywiad z Martą Michalską. W czasie posiedzenia komisji uzdrowiskowej moja mandantka okazywała dwie mapy. Pierwsza z nich stanowiła załącznik do uchwały Rady Miasta nr XLIX/662/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., a druga została sporządzona przez geodetę na zlecenie Urzędu Miasta z dnia 22 marca 2012 r. Porównanie tych dwóch map prowadzi do jednoznacznego wniosku, że urzędnicy Urzędu Miasta nie zamierzają wykonać uchwały Rady Miasta, bowiem teren przeznaczony do dzierżawy jest inny, aniżeli ten określony w uchwale Rady Miasta z dnia 24 sierpnia 2010 r. Nowa mapa nie zawiera terenu przejazdu najbardziej oddalonego od granicy obszaru górniczego, a w zamian za ten teren przeznaczono do dzierżawy część działki wzdłuż drogi krajowej 11, która jest zadrzewiona, bagienna i nie nadaje się w jakikolwiek sposób do gospodarczego wykorzystania. Ponadto dzierżawa tego dodatkowego terenu spowoduje, że ocena oddziaływania na środowisko może być niekorzystna. W „Wydarzeniach Dnia”, ani też w opublikowanym artykule „Kto manipuluje ws. Bastionu?” nie zostały zawarte informacje podane przez moją mandantkę, które mogłyby wyjaśnić opinii publicznej na czym polega spór z Urzędem Miasta. Obie informacje są jednostronne i przedstawiają jedynie stanowisko urzędników Urzędu Miasta, pomijając całkowicie argumenty przedłożone przez Martę Michalską.

Oprócz tej nierzetelności polegającej na jednostronności publikacji pomimo, iż redaktorka dysponowała stanowiskiem drugiej strony - w publikacjach podano oczywistą nieprawdę. Nigdy nie było uchwały, która zobowiązywałaby prezydenta do rozwiązania umowy z Bastionem w obecnym miejscu i opuszczenie go przez przedsiębiorcę. Istotnie 24 sierpnia 2010 r. Rada Miasta Kołobrzeg podjęła uchwałę o treści, cyt.:
„§1.1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienia na rzecz Marty Michalskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „BASTION” Marta Michalska, na okres 9 lat części działki nr 2/11 obręb 20, położonej przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu o powierzchni 4.7400 ha, szczegółowo oznaczonej na załączniku mapowym do niniejszej uchwały, znajdującej się w całości poza granicą Obszaru Górniczego „Mirocice”.
2. Dzierżawca w terminie jednego roku od dnia zawarcia umowy dzierżawy zobowiązany jest do przedstawienia oceny oddziaływania na środowisko w obszarze Natura 2000 planowanej działalności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, przy czym negatywna ocena również będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.”

Powyższe porównanie tekstu faktycznej uchwały i twierdzeń opublikowanych w Telewizji Kablowej Kołobrzeg prowadzi do jednoznacznego wniosku, że jest to informacja nieprawdziwa naruszająca dobra osobiste Marty Michalskiej. W przypadku, jeżeli Telewizja Kablowa Kołobrzeg i Kamila Para-Mirzyńska nie zastosują się do któregokolwiek z powyższych we-zwań, to będziemy zmuszeni wystąpić na drogę prawną. Informujemy, że zamierzamy skierować sprawę na drogę postępowania karnego, jak również domagać się zaprzestania naruszania dóbr osobistych i naprawienia wyrządzonej szkody niemajątkowej i majątkowej.

Niezależnie od powyższego wzywam zarząd Telewizji Kablowej Kołobrzeg, aby wykonali po-stanowienia prawa prasowego i wskazali kto konkretnie jest redaktorem naczelnym oraz kto jest wydawcą, bowiem informacje te nie są publicznie podawane.

Adwokat Edward Stępień

informacje kołobrzeg, bastion, oświadczenie

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama