Overcast Clouds

9°C

Kołobrzeg

13 kwietnia 2024    |    Imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
13 kwietnia 2024    
    Imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

informacje kołobrzeg, bogdan, błaszczykW związku z dyskusją o prywatyzacji Miejskiej Energetyki Cieplnej, swoje przemyślenia opisał wiceprzewodniczący Rady Miasta, Bogdan Błaszczyk.


Właściwe zorganizowanie świadczenia na rzecz mieszkańców gminy bieżących i nieprzerwanych usług komunalnych powszechnie dostępnych jest naszym obowiązkiem. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań gminy. W zakresie gospodarczym zadania własne obejmują w szczególności następujące sprawy:

1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
2) wodociągów oraz zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
3) lokalnego transportu zbiorowego,
4) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
5) targowisk i hal targowych,
6) zieleni komunalnej i zadrzewień,
7) cmentarzy komunalnych,
8) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Od roku 1990 trwa nieprzerwanie z różnym natężeniem proces restrukturyzacji gospodarki komunalnej rozumiany jako proces zmian stosunków organizacyjnych, majątkowych i własnościowych w obrębie tej gospodarki, którego celem jest takie jej ukształtowanie by odpowiadała ona potrzebom wspólnoty samorządowej, sytuacji na rynku usług komunalnych i wewnętrznych uwarunkowań podmiotów komunalnych.

Dokonało się wiele ciekawych przykładów restrukturyzacyjnych rozwiązujących miastom wiele problemów w tym zakresie. W Kołobrzegu dokonaliśmy komercjalizacji komunalnych podmiotów gospodarczych poprzez przekształcenie zakładów i jednostek budżetowych w spółki prawa handlowego w celu :
1)  usamodzielnienia się organizacyjno – prawnego, majątkowego i finansowego firm komunalnych,
2) przeniesienia głównego ciężaru finansowania inwestycji komunalnych z budżetu gminy na podmioty gospodarcze ( spółki kapitałowe ),

Od samego początku mojej działalności samorządowej stałem na stanowisku, że musimy stworzyć taki model świadczenia usług, który by w warunkach konkurencji rynkowej zapewniał mieszkańcom usługi na możliwie najwyższym poziomie jakości i terminowości, po możliwych do zaakceptowania cenach ( ekonomicznych a nie społecznych), a gminie pozwolił te zadania wykonywać możliwie najniższym kosztem.

Na tym polu cele i interesy gminy i dotychczasowych podmiotów komunalnych ( spółki, zakłady  i jednostki budżetowe ) mogą być bardzo rozbieżne. Należy więc dążyć w całym procesie restrukturyzacji gospodarki komunalnej  aby gmina miała partnera chcącego wziąć na siebie pewną część odpowiedzialności za zarządzanie i finansowanie usług i majątku komunalnego.

Uważam, że organizując czy restrukturyzując system zarządzania gospodarką  gminną oraz poszczególne  podmioty komunalne nasze działania docelowo ukierunkowane winny być na:
1) Opracowanie długoterminowego planu potrzeb  i inwestycji w sferze infrastruktury komunalnej oraz organizacji systemu usług komunalnych .
2) Odpolitycznienia i odbiurokratyzowania zarządzania gospodarki komunalnej.
3) Całkowite wycofanie się gminy z działalności komercyjnej ( wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej),
4) Tworzenie układów konkurencyjnych w branżach podatnych na takie warunki,
5) Prywatyzację firm komunalnych ale rozumianą jako sposób pozyskania środków na inwestycje komunalne i przeniesienie częściowej odpowiedzialności za dane usługi na podmioty niepubliczne.

Proces taki wymaga bardzo starannego podejścia ze strony organów gminy  i samego podmiotu do przygotowania restrukturyzacji gospodarki komunalnej w takim zakresie.

Na dzisiejszym połączonym posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komunalnej Pan Prezydent przedstawił nam informację, iż Zgromadzenie Wspólników Miejskiej Energetyki Cieplnej rozważa ewentualność sprzedaży udziałów tej spółki. Wyraził przy tym nadzieję, że Rada Miasta udzieli  tym zakresie swojej zgody.
Moim zdaniem, podzielonym przez wielu Radnych obu komisji w tym zakresie, byłaby to zgoda na otwarcie procesu prywatyzacji Spółki MEC. Radzie Miasta zostałoby tylko  wyrażenie zgody na ostateczny projekt umowy z inwestorem.
Jako uzasadnienie takiej prywatyzacji Pan Prezydent przytoczył zapis założeń do wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012-2031 w której w ramach dochodów założony został wpływ środków z prywatyzacji spółek miejskich.

Stanowisko Prezydenta oceniam jako rażąco sprzeczne z wyrażonymi wyżej celami restrukturyzacji gospodarki komunalnej Gminy i dlatego zgłosiłem wniosek aby „Zobowiązać Prezydenta do przedstawienia Radzie Miasta analizy potrzeb inwestycyjnych spółek miejskich w perspektywie wyzwań na nadchodzące dziesięciolecie”. Przygotowanie takich analiz winno być obowiązkiem Zgromadzenia Wspólników jednostek komunalnych i stanowić podstawę podejmowania decyzji prywatyzacyjnych przez Radę Miasta.
Z satysfakcją przyjąłem poparcie tego wniosku przez Radnych obu Komisji.

Radny Bogdan Błaszczyk

 

informacje kołobrzeg, bogdan, błaszczyk

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama