Overcast Clouds

9°C

Kołobrzeg

13 kwietnia 2024    |    Imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
13 kwietnia 2024    
    Imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

kołobrzeg, miastokolobrzeg.pl, Felieton: z ławy obrońcy i kibica, opowieści wigilijne, edward stepieńPytania o stadion i nie tylko – cz. II... Niektórzy wątpili, aby Pan Prezydent Janusz Gromek odpowiedział na moje pytania. Odpowiedzi są, ale nie wszystkie.


Kilka dni temu otrzymałem od Pana Prezydenta Janusza Gromka odpowiedź na pytania postawione w felietonie „Pytania o stadion i nie tylko...” [przeczytaj]. Dla przejrzystości po moim pytaniu następuje odpowiedź Pana Prezydenta, a dodatkowo zamieszczam własny komentarz.


1. „Jaki był końcowy i całkowity koszt wybudowania stadionu z całym zapleczem i infrastrukturą?"
Koszt ten to kwota 28 108 826,95 zł.
Komentarz E.S.: Bez komentarza

2. „Jakie zobowiązania finansowe ciążą na Gminie Miasto Kołobrzeg z tytułu wybudowania stadionu, w jakim okresie będą one spłacane i jaki jest roczny koszt tych spłat?"
Z tytułu wybudowania stadionu na Gminie Miasto Kołobrzeg nie ciążą żadne zobowiązania.
Komentarz E.S.: jestem tą odpowiedzią zaskoczony, bo wynika z niej, że Miasto za wszystkie roboty budowlane zapłaciło z bieżących wpływów budżetowych i na ten cel nie zaciągnęło żadnego kredytu. Najprawdopodobniej otrzymaliśmy też dotacje bądź inne formy wsparcia finansowego, ale w takiej sytuacji ciążą różne zobowiązania nie zawsze finansowe. Odpowiedź na to pytanie uważam więc za niewystarczającą i zwrócę się do Pana Prezydenta o szczegółowe wyjaśnienia.

3. „W jakiej kwocie są roczne odpisy amortyzacyjne stadionu?"
Ww. odpisy amortyzacyjne wynoszą 974 402,42 zł.
Komentarz E.S.: Bez komentarza

4. „Czy Pan Prezydent zawarł umowę dotyczącą pobytu duńskiej reprezentacji w Kołobrzegu, a jeżeli tak to"
a) „z kim i kiedy została zawarta ta umowa - jakie konkretnie podmioty ją zawarły?"

Umowa została zawarta 16 marca 2010 roku pomiędzy EURO 2012 Polska Sp. z o.o. a Gminą Miasto Kołobrzeg;
b) „jakie były podstawowe warunki tej umowy, a w szczególności jakie zobowiązania finansowe i rzeczowe przyjęła na siebie Gmina Miasto Kołobrzeg i spółki miejskie w Kołobrzegu?
Umowa dotyczy najmu obiektów (stadion, boisko treningowe, sala na centrum prasowe itp.) na centrum treningowe od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 2 lipca 2012 roku,
c) „jaki ekwiwalent otrzyma Gmina Miasto Kołobrzeg bądź spółki miejskie w Kołobrzegu w zamian za pobyt ekipy reprezentacji Królestwa Danii?"
Strony zobowiązały się w umowie do nie udostępniania danych osobom trzecim.
Komentarz E.S.: Odpowiedź na pytanie c) nie została udzielona, a Pan Prezydent powołał się na zapis w umowie zobowiązujący strony do nie ujawniania danych osobom trzecim. Skoro stroną umowy jest Gmina Kołobrzeg, a ja jestem mieszkańcem tej Gminy, to nie za bardzo czuję się osobą trzecią, tylko jak najbardziej stroną tej umowy, a więc powinienem znać jej treść. Z odpowiedzi na pytanie b) wynika, że przedmiotem umowy są nieruchomości stanowiące mienie gminne (stadion, boisko treningowe, etc.). W stosunkach gospodarczych strony umowy mogą zastrzec poufność danej umowy na zewnątrz, a nawet gdyby poufności tej nie zastrzeżono, rozumie się ją jako coś oczywistego wynikającego z samego charakteru umowy gospodarczej. Jednakże umowy muszą być zgodne z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej prawem, a umowa sprzeczna z ustawą, albo mająca na celu obejście ustawy, jest nieważna. Nieważna jest też czynność prawa sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 §1 i §2 k.c.). Inaczej sprawa przedstawia się z umowami dotyczącymi mienia gminnego. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2011 r. w art. 4 nakłada między innymi na osoby prawne samorządu terytorialnego obowiązek udostępniania informacji publicznej. Zakres dostępu do informacji publicznej określa art. 6 tejże ustawy, który wskazuje, że udostępnieniu podlega informacja publiczna o majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego. Z zapisu tej ustawy wynika jednoznacznie, że nie może być utajniana informacja dotycząca majątku Gminy Kołobrzeg. Skoro więc w umowie pomiędzy Gminą Kołobrzeg, a  EURO 2012 Polska Sp. z o.o. znalazł sie zapis o zakazie udostępniania  informacji, to niewątpliwie, jako sprzeczny z ustawą, z mocy samego prawa jest nieważny od samego początku. Ostatnio pojawiła się informacja, że kilku radnych dostąpiło tego zaszczytu i mogli zapoznać się z omawianą umową. Takie działanie Pana Prezydenta jest nieuprawnione i nie może on traktować tej umowy jako aktu tajnego objętego tajemnicą. Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby dokonać utajnienia tej umowy. Sam zapis w umowie zobowiązujący strony do poufności jest nieważny z mocy samego prawa, a brak jest w mojej ocenie przesłanek do utajnienia w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności.

5) „Czy stadion przy ul. Śliwińskiego jest przedmiotem najmu bądź dzierżawy, a jeżeli tak , to na jaki okres jest zawarta ta umowa i kto jest najemcą?"
W dniu 15.07.2011 roku pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zawarta została umowa użyczenia nr 11/2011, dot. użyczenia działki nr 51/22 obręb 11, o powierzchni 3,3919 ha, przy ul. Śliwińskiego, zabudowanej obiektami sportowymi, oraz działki nr 137/2 obręb 11, o powierzchni 0,6398 ha, przy ul. Śliwińskiego, zabudowanej parkingiem. Przedmiot użyczenia przekazany został w celu prowadzenia działalności statutowej przez M.O.S.iR. w K-gu. Umowa obowiązuje od dnia 17.05.2011 r. do czasu przekazania użyczonych działek M.O.S.iR. w trwały zarząd.
Komentarz E.S.: Bardzo konkretna, jasna i wyczerpująca odpowiedź.

6) „Jaki jest czynsz i czy najemca pokrywa koszty utrzymania stadionu w okresie trwania najmu?"
Zgodnie z §4 ust. 5 umowy użyczenia Biorący do używania ponosi wszelkie koszty utrzymania przedmiotu użyczenia tj. regulowania bieżących zobowiązań, prowadzenia dokumentacji technicznej przedmiotu użyczenia powierzonego sprzętu, terminowego dokonywania przeglądów budynków, budowli, sprzętu i urządzeń. Zgodnie z §4 ust. 13 umowy użyczenia Biorący do używania zobowiązany jest do uiszczania podatku od nieruchomości.
Komentarz E.S.: Bez komentarza.

7) „Czy ogłoszona niemożność korzystania ze stadionu przez okres pół roku jest elementem umowy czy też jest to jednostronna deklaracja Pana Prezydenta złożona poza umową?"
Wyłączenie płyty głównej z użytkowania zostało zagwarantowane odrębnym pismem do Duńskiej Federacji Piłkarskiej z dnia 13.12.2011 r.
Komentarz E.S.: Odpowiedź na to pytanie zaskoczyła nie tylko mnie, ale zapewne stanowi niespodziankę również dla Czytelników. Pan Prezydent Janusz Gromek wielokrotne wypowiadał się w mediach, że na podjęcie decyzji miał jedynie piętnaście minut. Na przykład w liście otwartym do posła na sejm RP Czesława Hoca, opublikowanym w „Kulisach Kołobrzeskich” w numerze z dnia 16-19 marca 2012 r. Pan Prezydent Miasta Janusz Gromek napisał: „Rozmowy w tej sprawie były trudne, a na podjęcie kluczowej decyzji w sprawie stadionu miałem zaledwie kwadrans. Brak możliwości korzystania z murawy już od stycznia to najważniejszy warunek postawiony przez Duńską Federację”. Ta wypowiedź kłóci się z odpowiedzią, że Pan Prezydent napisał odrębne pismo do Duńskiej Federacji Piłkarskiej w dniu 13.12.2011 r. Albo coś się uzgadnia w trakcie negocjacji, albo też pisze się odrębne pismo i kieruje do Federacji. Trudno mi sobie wyobrazić, aby Pan Prezydent napisał pismo do Duńskiej Federacji w 15 minut i to prawdopodobnie nie po polsku. Powstaje dodatkowe pytanie, czy Pan Prezydent Janusz Gromek miał kompetencje do zgłaszania na piśmie tego rodzaju deklaracji dotyczących majątku gminnego, która to deklaracja pozostaje w sprzeczności z zapisami budżetu, który z kolei przewiduje, iż stadion będzie użytkowany przez Kotwicę Kołobrzeg, na co miasto przeznacza środki w swoim budżecie. Wątpliwości w tej sprawie mnożą się, a jedynym sposobem oczyszczenia atmosfery jest jasne i szczegółowe przestawienie społeczeństwu wszelkich okoliczności związanych z podjętymi decyzjami.

8) „Jaki jest rzeczywisty koszt utrzymania stadionu i jego urządzeń w ciągu jednego roku?"
Całkowity koszt utrzymania stadionu piłkarskiego jakie poniósł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu od momentu przejęcia w użytkowanie w/w obiektu, tj. od m-ca maja 2011 do grudnia 2011 r. łącznie z kosztami ogólnozakładowymi (obejmującymi koszty marketingu i administracji) wyniosły 509 227,43 zł.
Komentarz E.S.: Z zapisów budżetu na 2012 roku wynika, że całkowity koszt utrzymania stadionu piłkarskiego 1.207.897,00 zł brutto.

9) „Co składa się na koszt utrzymania stadionu, jakie są koszty elementów składowych, w tym na przykład jak kształtują się wydatki na pracowników i ilu jest zatrudnionych?"
Szczegółową analizę kosztów utrzymania stadionu piłkarskiego w 2011 r., w tym wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz pozostałe koszty bieżące przedstawia poniższe zestawienie, które obejmuje zarówno koszty planowane jak i faktycznie zrealizowane (od redakcji: ogólny koszt wg tabeli: ponad 509 tys. zł).
Na stadionie piłkarskim zatrudnionych jest 4 pracowników, na 4 etatach, w tym:
- z-ca kierownika obiektów sportowych - 1 etat,
- konserwatorzy - 2 etaty,
- elektryk -1 etat.

Komentarz E.S.: Odpowiedź bardzo szczegółowa i konkretna, która mnie w pełni zadawala. Zastanawiam się jednak, co będą robili czterej pracownicy przez pół roku, w czasie gdy stadion nie będzie użytkowany.

10) „Czy w związku z pobytem ekipy duńskiej należy wykonać dodatkowe prace niezwiązane z normalną eksploatacją stadionu, a jeżeli tak, to jakie będą prace i jaki i jaki będzie ich koszt?"
Wszystkie wykonywane prace na obiektach MOSiRu związane są z normalną eksploatacją. Wszelkie udogodnienia (piłko chwyty), dokończenie chodnika za boiskami) planowane były do realizacji w roku bieżącym i następnym.
Komentarz E.S.: Przyjmuję, że tak istotnie jest. Odpowiedź polecam uwadze Czytelników.

11) „Ile kosztuje wymiana murawy na stadionie, o której mówił Pan Prezydent?"
Na murawę cały czas obowiązuje gwarancja. W przypadku uszkodzeń nie wynikających z użytkowania, firma, która wykonywała inwestycję, będzie zmuszona do wymiany murawy lub prac gwarancyjnych. Miasto nie posiada w tej chwili aktualnej wyceny, kosztów położenia nowej murawy.
Komentarz E.S.: Gwarancja zawsze jest czasowa. Jeżeli stadion nie jest używany (a tak wynika to z deklaracji Pana Prezydenta), to firma wykonująca inwestycję na pewno nie ma żadnych zobowiązań gwarancyjnych. Odstąpienie od normalnej eksploatacji stadionu pogarsza więc sytuację Miasta wynikającą z gwarancji, bo nie można sprawdzić jakości murawy w trakcie jej normalnej eksploatacji, bo takiej de facto nie ma. Zadziwiające jest, że Pan Prezydent Janusz Gromek zadeklarował wymianę murawy (nie w wyniku realizacji gwarancji) nie wiedząc nawet, jaki jest koszt tej wymiany. Jako szary obywatel uważam, że skoro Pan Prezydent w moim imieniu obiecuje Federacji Duńskiej wymianę murawy, to powinien wiedzieć, ile to będzie kosztowało podatników.

12) „Ile miasto Kołobrzeg (MOSiR) otrzymuje pieniędzy z klubu za możliwość rozgrywania meczy przez Kotwicę na nowym stadionie i czy w ogóle otrzymuje jakiekolwiek pieniądze, bo być może jest to część świadczeń gminy Kołobrzeg na rzecz piłkarzy? W ostatnim przypadku interesujące jest, na jakie kwoty wycenione są takie świadczenia?"
W 2011 r. dochody MOSiR-u z tytułu wynajmu stadionu piłkarskiego (płyta główna, płyta treningowa ) dla MKP „Kotwica Kołobrzeg" wyniosły 56 480 zł, z tego:
- płyta treningowa - treningi - 11 550 zł,
- płyta główna - treningi - 22 500 zł,
- płyta główna ( mecze bez oświetlenia ) - 4 500 zł,
- płyta główna ( mecze z oświetleniem ) - 15 000 zł,
- pomieszczenia -siedziba klubu - 2 930 zł.
Jednocześnie wyjaśniam, że w ramach dotacji udzielonej MKP „Kotwica Kołobrzeg" w 2011 r. z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg były uwzględnione środki na wynajem obiektów sportowych, w tym również na wynajem stadionu piłkarskiego. Poza tym informacja o wysokości dotacji dla wszystkich klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym dla MKP „Kotwica Kołobrzeg" na 2011 r. jest umieszczona na stronach internetowych miasta www.kolobrzeg.pl, na linku - organizacje pozarządowe - dotacje NGO.
Komentarz E.S.: W stosunku do ogólnych kosztów utrzymanie stadionu w tym samym okresie wynosi 11,09%.

13) „Czy klub Kotwica Kołobrzeg partycypuje w kosztach utrzymania stadionu, a jeżeli tak, to w jakiej kwocie i jaka jest to część ogólnych kosztów?"
MKP „Kotwica Kołobrzeg" nie partycypuje bezpośrednio w kosztach utrzymania stadionu piłkarskiego. Stadion jest utrzymywany z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w formie dotacji przedmiotowej, jaki na ten cel otrzymuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzeg oraz z dochodów z najmu obiektu jaki osiąga w/w jednostka organizacyjna, w tym z najmu od MKP „Kotwica Kołobrzeg", które zostały opisane w pkt 12.
Komentarz E.S.: w 2012 roku koszt utrzymania stadionu to kwota 1.207.897,00 zł pochodząca w całości z budżetu miasta. Budżet Miasta na piłkarską Kotwicę przeznacza 1.000.000 zł, a ponadto 100.000 zł na wynajem obiektów sportowych. Wynika z tego, że faktycznie koszt utrzymania piłkarskiej Kotwicy to 2.207.897,00 zł (1.207.897,00 zł
+ 1.000.000 zł). Kwota 100.000,00 zł przyznana na wynajem obiektów sportowych dla Kotwicy to przekładanie pieniędzy z lewej kieszeni do prawej, bo Kotwica tymi pieniędzmi płaci dla MOSiR, który jest utrzymywany prze miasto. Faktycznie więc piłkarze trzecioligowi kosztują znacznie więcej, niż koszykarze z ekstraklasy.
„Jakie działania promocyjne podejmie miasto Kołobrzeg w związku z przyjazdem piłkarzy duńskich? Co konkretnie zrobiono, aby zachęcić Duńczyków do odwiedzenia Kołobrzegu? Jakie efekty promocyjne są zakładane, jakie korzyści i kto je uzyska?"
Odpowiadam
Zadania zrealizowane w pierwszym kwartale 2012 r.:
KLIMATYCZNY HAPPENING: Przenieś się do Kołobrzegu - Gościmy po Mistrzowsku! W akcji zostały wykorzystane elementy marketingu ambientowego oraz happeningu z zastosowaniem najnowszych osiągnięć technik video. „Przenieś się do Kołobrzegu" z takim hasłem Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu promowało ofertę turystyczną miasta w zimowych kurortach podczas tegorocznych ferii zimowych (09 - 20. 02. 2012). W tym czasie na feriach zimowych przebywali turyści z województw: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie. Dzięki nowoczesnym metodom wizualizacji i technice kluczowania obrazu, przenosiliśmy niczego niespodziewających się narciarzy i turystów z zimowej stolicy Polski - Zakopanego i stoku w Białce Tatrzańskiej prosto na kołobrzeską plażę. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno podczas akcji jak również rozprzestrzeniła się na portalach społecznościowych (tzw. Viral marketing, „wirusowe" filmy z akcji) Mówili o nas m.in.:
(tu padają linki portali).
Komentarz E.S.: powyżej przytoczyłem jedynie pierwszy fragment odpowiedzi, bowiem jest ona bardzo obszerna i zawiera 6 stron maszynopisu. Odnoszę wrażenie, że odpowiedź ta, pomimo obszerności, jest bardzo niekonkretna, a przede wszystkim obejmuje wszelkie zamierzenia promocyjne, jakie liczni urzędnicy miejscy podejmują bez względu na to, czy ma to związek z pobytem piłkarzy duńskich. Na przykład wyżej przytoczone hasło „Przenieś się do Kołobrzegu”, promowane w zimowych kurortach podczas tegorocznych ferii zimowych w lutym 2012 r., nijak ma się do wizyty Duńczyków.  Poza tym odpowiedź napisana jest językiem trudnym do zrozumienia. Na przykład cyt.:
„Przygotowanie koncepcji działań PR (informacja prasowa, działania z zakresu media relations, wysyłka press releases) z uwzględnieniem niekonwencjonalnych sposobów realizacji ww. działań (propozycja ilości, charakteru oraz budżetu działań wraz harmonogramem):
1) Kreacja ogólnej koncepcji kampanii PR.”
Z tego fragmentu  wynika, że nasi miejscy urzędnicy zapomnieli o ciągle obowiązującej ustawie o języku polskim, krasząc swój tekst zwrotami angielskim, ale to jeszcze można zrozumieć. Natomiast sformułowanie „Kreacja ogólnej koncepcji kampanii PR” to typowy urzędniczy bełkot pozbawiony jakiejkolwiek treści. W sześciostronicowej odpowiedzi na to jedno pytanie nie dowiedziałem się,  jakie efekty promocyjne są zakładane, jakie korzyści i kto je uzyska.W dalszej części odpowiedzi na zgłoszone pytania  Pan Prezydent napisał:
Ponadto wyjaśniam, że informacje, o które Pan wnioskuje w punktach 14, 15, 16 i 17 pisma z dnia 26 marca 2012 r. nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W piśmiennictwie i judykaturze przyjmuje się, że informacja ma charakter informacji publicznej tylko wtedy, gdy jest to informacja istniejąca i będąca w posiadaniu organu, od którego wnioskodawca żąda jej udostępnienia. Nadto w trybie dostępu do informacji publicznej nie można żądać interpretacji dokumentu znanego stronie, czy wymagać odniesienia się przez organ do ewentualnych przyszłych niesprecyzowanych zamierzeń.
Komentarz E.S.: Co do zasady istotnie tak jest jak Pan Prezydent napisał powyżej, ale odpowiedź ta nie może się odnosić do pytań, które zadałem. Przypominam więc jak brzmiały pytania w punktach 14, 15, 16 i 17:

14) Jakie dodatkowe prace zostaną wykonane w Kołobrzegu w związku z przyjazdem piłkarzy i kibiców duńskich?
15) Ile te wszystkie prace będą kosztowały i kto je pokryje oraz z jakich środków, skoro budżet na 2012 rok jest już zatwierdzony?
16) Ile wyniosą koszty dodatkowej pracy służb miejskich związanych z pobytem Duńczyków i kto je pokrywa?
17) Jakich korzyści spodziewa się miasto skoro decyduje się podjąć wysiłek organizacyjny i finansowy? Ile środków finansowych ubędzie z kasy miejskiej na organizację pobytu, a ile do niej wpłynie?

Uważam, że wyżej postawione pytania stanowią informację publiczną w rozumieniu powoływanej ustawy. Pytania są istotne z punktu widzenia interesów mieszkańców, którzy winni mieć dostęp do wszelkich decyzji podejmowanych przez organy samorządowe. Wiążą się one ściśle z wykonaniem przez Pana Prezydenta budżetu miasta na 2012 rok. Nie pytam o rzeczy błahe, ale o jak najbardziej istotne. Nie chcę zanudzać czytelników szczegółowym wywodem prawnym, dlaczego uważam uchylenie się przez Pana Prezydenta od odpowiedzi za sprzeczne z prawem. Nie zamierzam jednakże tolerować utajniania spraw, które powinny być jasne i przejrzyste. Żeby dać Panu Prezydentowi szansę ponownie odrębnym pismem skieruję do niego wniosek o udostępnienie informacji publicznej i ponownie zadam pytania, na które nie udzielił mi odpowiedzi. Władza nie lubi, jak patrzy się jej na ręce. Dobrze się stało, że Trybunał Konstytucyjny uchylił wprowadzone ostatnio zmiany do ustawy o dostępie do informacji publicznej, który miały na celu dalsze nieuzasadnione utajnianie decyzji rządzących.


Adwokat Edward Stępień
www.edwardstepien.pl

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama