Clear Sky

18°C

Kołobrzeg

24 czerwca 2024    |    Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
24 czerwca 2024    
    Imieniny: Danuta, Emilia, Jan

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

miedziński,kołobrzegMariusz Miedziński, wykładowca akademicki, badacz procesów rozwojowych polskiej strefy nadmorskiej, pisze w sprawie sporu o magistrat.


LIST OTWARTY – W SPRAWIE OBECNEGO I PRZYSZŁEGO ROZWOJU KOŁOBRZEGU

Jako mieszkaniec Kołobrzegu, wykładowca akademicki i badacz procesów rozwojowych polskiej strefy nadmorskiej pragnę zwrócić uwagę na problematykę rozwoju miasta Kołobrzeg i opartego na nim Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przyczyną niniejszych rozważań są „niedomówienia” i „trudności” w partnerskim zarządzaniu miastem.

Kołobrzeg po 25 latach przemian ustrojowych osiągnął autentyczny najwyższy w swojej historii poziom rozwoju i jest liczącym się w Polsce i regionie ośrodkiem życia gospodarczego i społecznego. O wyjątkowości rozwoju Kołobrzegu może świadczyć kilka niezwykle istotnych mierników i wskaźników gospodarczych. Nie znam we współczesnej Polsce przykładu miasta powiatowego które by w ciągu całego okresu 25 lat po przemianach ustrojowych podwoiło zasoby mieszkaniowe (wzrost liczby lokali o 175%, wzrost powierzchni użytkowej 222,5 %). Wielkość odnotowywanego ruchu turystycznego a zwłaszcza liczba osobonoclegów byłaby porównywalna wyłącznie z Warszawą i Krakowem przy czym z prowadzonych badań wynika że jest ona większa od tych miast czyniąc z naszego Kołobrzegu i opartego na nim Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego kluczowe polskie centrum ruchu turystycznego i największe centrum turystyki uzdrowiskowej w kraju. Cały powiat kołobrzeski nigdy nie był zagrożony strukturalnym bezrobociem, a nawet teraz według danych z lutego 2015 roku bezrobocie wynosi zaledwie 6,2% a dla porównania w Szczecinie 6,2%, Świnoujściu 5,0% a w Koszalinie 8,1%. Działania jakie w ciągu ostatnich kilkunastu lat a zwłaszcza po wejściu Polski do UE w 2004 roku podejmowano w Kołobrzegu doprowadziły do osiągnięcia najwyższych w historii wskaźników rozwoju i osiągnięcia największego po II Wojnie Światowej znaczenia Kołobrzegu jako ośrodka regionalnego o zasięgu ponadpowiatowym.

Mając na uwadze dalszy rozwój miasta i opartego na nim Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego należy patrzeć w przyszłość na zasadach podobnych do stosowanych w planowaniu przestrzennym – np. do 2020 roku (perspektywa finansowania unijnego), dalej na kierunek (kolejne 10 lat) i perspektywicznie (następne 10 lat). Zatem już dziś w roku 2015 należy planować lub co najmniej postrzegać rozwój i funkcjonowanie Kołobrzegu czy dowolnej innej JST aż do roku 2040 (czyli żartując sobie aż do osiągnięcia własnego wieku emerytalnego). Tylko takie spojrzenie jest dla rozwoju miasta prawidłowe a to jest okres aż 4-5 kadencji samorządu lub 1 całego pokolenia. W takich perspektywach należy planować rozwój miasta i jego dalsze funkcjonowanie w zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym a zwłaszcza ekonomicznym i przestrzennym. Tak szerokie spojrzenie na rozwój miasta pozwala dostrzec jak istotna będzie przebudowa ul. Kamiennej, budowa S-6 i S-11, rozwój portu morskiego czy budowa Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji oraz zagospodarowanie Skweru Miast Partnerskich. To są inwestycje dla kolejnych pokoleń.

Jestem zdania że dla Kołobrzegu absolutnie kluczowe jest utrzymanie statusu miasta uzdrowiskowego i niezbędne są dalsze działania zmierzające do poprawy warunków środowiskowych miasta i jego otoczenia. Miasto Kołobrzeg i oparty na nim Nadmorski Obszar Funkcjonalny Kołobrzeg złożony w sumie z 3 gmin jest jednym z kilkunastu tej wielkości struktur przestrzennych w kraju nie licząc funkcjonalnych obszarów miejskich obecnych miast wojewódzkich i Warszawy (KPZK 2030). Jak wynika z wieloletnich badań Kołobrzeg już na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX przekroczył pierwszy przedwojenny próg rozwojowy a obecnie jest w trakcie przekraczania II progu rozwojowego. Należy myśleć o Kołobrzegu jako ośrodku miejskim o znaczeniu regionalnym a nie jak o niewielkim przeciętnym mieście powiatowym – to już po prostu nie jest takie miasto samo miasto jak przed kilkunastoma laty.

Kołobrzeg za sprawą zrealizowanych i przygotowywanych inwestycji oraz istniejącej i przygotowywanej do budowy infrastruktury już awansował do grona ośrodków regionalnych stanowiących istotne uzupełnienie funkcjonale miast wojewódzkich. Kołobrzeg będąc wiodącym ośrodkiem turystycznym wybrzeża, regionalnym portem morskim UE, posiadając Szpital Regionalny z projektowanym SOR, Regionalne Centrum Sportu, Regionalne Centrum Kultury oraz projektowane Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji może stać się istotnym w skali kraju Miejskim Obszarem Funkcjonalnym. Może w przyszłości być istotnym elementem dla rozważanej ogólnopolskiej reformy struktur powiatowych z zaznaczeniem możliwości awansu Kołobrzegu do rangi gminy miejskiej o statusie powiatu grodzkiego. Nie można przecież wykluczyć możliwości utworzenia 6-7 dużych powiatów (regionów) opartych na miastach liczących co najmniej 40-50 tysięcy mieszkańców na obszarze województwa zachodniopomorskiego obok lub w miejscu dotychczasowych 18 powiatów ziemskich i 3 grodzkich. Kołobrzeg ma potencjał by zostać siedzibą jednej z takich struktur administracyjnych. Uwzględniając potencjalną reformę ustrojową należy przewidzieć odpowiednią infrastrukturę taką jak np. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji.

Projektowane Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji zostało zlokalizowane w ramach historycznego kwartału zabudowy miejskiej znacząco powiększając dotychczasowy obiekt urzędu miasta a także wnosząc do niego nowe funkcje (reprezentacyjne, wystawiennicze, konferencyjne i biznesowe). Budynek będzie nowym reprezentacyjnym obiektem starówki kołobrzeskiej rozwiązując częściowo problemy komunikacyjne Urzędu Miasta poprzez zlokalizowany pod obiektem parking podziemny. Na terenie Starówki docelowo ruch samochodów ma być ograniczony i będzie to strefa ruchu uspokojonego z dominacją ruchu pieszo-jezdnego. Należy także zaznaczyć że nowy obiekt RCIA zajmie tylko kilkanaście % powierzchni obecnego Skweru Miast Partnerskich co będzie z kolei zrekompensowane rozbiórką garaży na zapleczu urzędu i wprowadzeniem w to miejsce zieleni. Zgodnie z ideą architektów i władz Skwer ten nie będzie zabetonowany a to sami mieszkańcy podczas konsultacji z projektantami decydują ostatecznie o jego zagospodarowaniu i funkcjach. Jednocześnie uważam że proponowana lokalizacja i rozbudowa gmachu urzędu miejskiego jest optymalna i przyczyni się do koncentracji usług związanych z zarządzaniem miastem a kluczowe wydziały wskazane w projekcie znajdą się w najlepiej skomunikowanej centralnej części miasta. Zaletą planowanego przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji wewnątrz urzędu, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poprawa jakości obsługi interesantów i wskazanie osobom z zewnątrz że Kołobrzeg posiada reprezentacyjny obiekt administracyjny a skwer przed nim ma wyjątkowe znaczenia dla miasta.

Należy przy tej okazji zaznaczyć, że realizacja tej inwestycji (RCIA) stanowi także istotny element marketingu terytorialnego, a „Marketing terytorialny związany jest ściśle z marketingiem idei − ekologicznych, społecznych, ekonomicznych wynikających ze szczególnych cech lub interesów danej jednostki przestrzenno-administracyjnej, idei wspierających jej rozwój jako całości czy też rozwój organizacji i mieszkańców”.
Marketing terytorialny można podzielić na dwie sfery składowe, czyli: marketing wewnętrzny i marketing zewnętrzny.

„Wewnętrzny marketing terytorialny obejmuje całokształt skoordynowanych przedsięwzięć zorientowanych na wywołanie oczekiwanych reakcji rozwojowych w grupie osób i instytucji stale związanych z daną jednostką terytorialną, a więc jej mieszkańców oraz działających na jej obszarze organizacji dochodowych i niedochodowych”.

Marketing wewnętrzny jednostki przestrzenno--administracyjnej można podzielić z kolei na dwie podsfery: marketing wewnętrzny I i marketing wewnętrzny II.

„Podstawą tego podziału jest wyróżnienie spośród grupy adresatów działań pracowników organów władz samorządowych oraz pracowników przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi na rzecz wszystkich zainteresowanych grup docelowych”.

Marketing wewnętrzny I „odzwierciedla całokształt relacji, powiązań oraz działań inicjowanych przez władze jednostki osadniczej, a ukierunkowanych na szeroką grupę pracowników instytucji samorządowych i komunalnych. Przedsięwzięcia te zmierzają do integracji zespołu pracowniczego wokół głównych celów i wartości realizowanych na terenie jednostki osadniczej, ale także przy pełnym zaspokojeniu jego potrzeb oraz oczekiwań. Podejmowane w środowisku samorządu terytorialnego planowe i celowe działania marketingowe mają więc doprowadzić do koordynacji celów gmin oraz regionów z indywidualnymi celami pracowników. Tylko w takich warunkach można stawiać przed nimi wysokie wymagania ilościowe i jakościowe w procesie obsługi interesantów”. Stwierdzenie to mieści się zatem w postulowanej przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg poprawie warunków pracy i polepszeniu efektywności działań administracji miasta.

„Dla rozwoju gmin, powiatów czy województw niezbędny jest stały dopływ czynników rozwojowych, przede wszystkim kapitału finansowego, technologii, elementów rzeczowych, siły roboczej oraz informacji. Ich pozyskanie coraz częściej jest celem specjalnie zaprogramowanych działań marketingowych zorientowanych zewnętrznie − poza granice danej jednostki przestrzenno-administracyjnej. Zewnętrzne rynki docelowe miast i wsi, gmin, powiatów i województw to inne jednostki terytorialne dysponujące mobilnymi zasobami czynników wytwórczych, których właściciele skłonni są przemieścić je, szukając efektywniejszych form i miejsc ich wykorzystania”. Tylko dobrze funkcjonująca i efektywna wspólnota samorządowa może stać się obiektem zainteresowania inwestorów zewnętrznych i dalszego polepszania warunków funkcjonowania miasta w zmiennym i stale rozwijającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym. Dotychczasowe warunki lokalowe funkcjonowania głównego gmachu Urzędu Miasta Kołobrzeg jak sądzę nie są specjalnym powodem do dumy dla władz lokalnych i mieszkańców a efektywność pracy w takich warunkach jest osłabiona.

„Istotą marketingu terytorialnego zorientowanego zewnętrznie jest rozpoznanie motywów rządzących decyzjami migracyjnymi osób fizycznych i ich grup, właścicieli i menedżerów firm oraz organów nadzorczych, a następnie stworzenie przekonującej oferty pod ich adresem opartej na kompozycji walorów atrakcyjności danej jednostki osadniczej i bezpośrednie lub pośrednie przedstawienie jej, wraz z argumentacją perswazyjną, prowadzącą do „sukcesu”. Marketingowe stymulowanie procesów wymiennych między różnymi jednostkami osadniczymi oznacza w praktyce wykorzystanie szerokiego instrumentarium środków oddziaływania, uwzględnionych w marketingowej strategii gminy lub regionu”. Tylko tak funkcjonujący w odbiorze zewnętrznym samorząd lokalny może odnieść sukces na tle coraz silniejszej konkurencji a warto przypomnieć że kontrowersyjna dla części osób i środowisk rozbudowa obiektów administracyjnych jest wpisana do dokumentów strategicznych miasta a także programów związanych z perspektywą finansową UE na lata 2014-2020. Warto wiedzieć że w przyszłości takie dofinansowanie może już się nie powtórzyć.

Podsumowując stwierdzam że należy podejść do problematyki budowy Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji z rozwagą a najważniejszym elementem powinny być działania związane z marketingiem partnerskim czego przykładem są choćby konsultacje lub warsztaty dotyczące różnorodnych projektów realizowanych w naszym mieście.

„Relacje między pracownikami organów samorządowych oraz instytucjami i firmami świadczącymi usługi publiczne a klientami-interesantami [mieszkańcami] określają miejsce tzw. marketingu partnerskiego.”
„Marketing partnerski cechuje się:
• służebną rolą urzędnika w stosunku do interesanta,
• uznawaniem pełni praw interesanta w zakresie posiadania niepełnej informacji, niewiedzy, wątpliwości, obrony własnego interesu itp.,
• udzielaniem niezbędnej pomocy i doradztwem,
• stworzeniem dogodnych warunków obsługi interesantów,
• akceptacją jego osoby i pozytywnym nastawieniem,
• osobistym zainteresowaniem załatwienia sprawy interesanta,
• zaangażowaniem i rzetelnym wykonywaniem obowiązków,
• przestrzeganiem procedur i terminów formalnych,
• wysokimi kompetencjami merytorycznymi i interpersonalnymi pracowników,
• dostosowywaniem ilości i jakości usług do potrzeb oraz oczekiwań interesantów, traktowaniem interesanta jako człowieka, a nie „sprawy”.

A zatem „Partnerstwo w stosunkach pracowników komunalnych i samorządowych z interesantami prowadzi do wzrostu wzajemnego zaufania, wzrostu poparcia społecznego dla działalności władz oraz wzrostu satysfakcji z pracy. Kształtuje ono ponadto lojalność i wieloletnią współpracę między podmiotami marketingu terytorialnego.”

Tylko partnerskie podejmowanie decyzji związanych z rozwojem naszego miasta pozwoli prawidłowo planować jego dalszy rozwój – nie powinno mieć zatem miejsce mówienie że ktoś „ustalił”, „konsultował” , „rozmawiał” i na tej podstawie uważamy że ... a w rzeczywistości żadne ogólnodostępne „konsultacje - rozmowy” nie miały miejsca co stanowi zaprzeczenie idei partnerstwa w zarządzaniu terytorialnym.
Partnerskie działania powinny dotyczyć problematyki każdego istotnego działania realizowanego przez władze lokalne, a zatem dotyczy to także budowy RCIA oraz rozwiązania „sporów” czy „niejasności” związanych z zagospodarowaniem Skweru Miast Partnerskich.

Uważam że należy merytorycznie dyskutować się nad budową RCIA przy zachowaniu wspólnie ustalonych podczas warsztatów rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz zastrzeżeń wnoszonych przez wszystkie strony w dyskusji z zaznaczeniem że żadne decyzje o „zabetonowaniu” skweru jeszcze nie zapadły a architekci na podstawie uwag i spostrzeżeń mieszkańców przygotują wizualizację i projekt zagospodarowania dla tego miejsca.
Sukces Kołobrzegu, jego dalszy rozwój oraz perspektywiczne zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania i zarządzania miastem oraz Nadmorskim Obszarem Funkcjonalnym powinno być dla nas Mieszkańców, a zwłaszcza organu uchwałodawczego i wykonawczego najważniejsze.

Z wyrazami szacunku
dr Mariusz Miedziński


dr Mariusz Miedziński – adiunkt IGiSR AP w Słupsku z zakresu: planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, gospodarka lokalna, polityka regionalna i lokalna, strategia rozwoju lokalnego i regionalnego, zarządzanie samorządem lokalnym i regionalnym, marketing terytorialny).
Opracowano na podstawie: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s.18-41.

OD REDAKCJI
W związku z naruszaniem dóbr osobistych doktora Miedzińskiego, komentarze zostały wyłączone.

miedziński,kołobrzeg

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama