Clear Sky

18°C

Kołobrzeg

25 czerwca 2024    |    Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
25 czerwca 2024    
    Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

informacje kołobrzeg, strażnica, strażacy, budowa, historiaW tym roku mija 20 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod obecną strażnicę przy ul. Żurawiej. Starania o to trwały ponad 40 lat.


Historia działalności Komendy rozpoczęła się w roku 1950, kiedy to na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1950 roku o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji, powołano państwowe organa ochrony przeciwpożarowej. Utworzona przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kołobrzegu Komenda Powiatowa Straży Pożarnych stanowiła fachowy organ terenowej władzy administracji państwowej, do zadań którego należało kierownictwo oraz nadzór nad całokształtem ochrony przeciwpożarowej. Komenda posiadała uprawnienia do dysponowania wszystkimi strażami pożarnymi istniejącymi na terenie powiatu. W tym czasie, na terenie powiatu kołobrzeskiego funkcjonowało już 14 ochotniczych straży pożarnych. Funkcję pierwszego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych powierzono st. ogn. Wiktorowi Drygalskiemu – byłemu Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Równolegle z organizowaną strukturą administracji państwowej, tworzono struktury zawodowej straży pożarnej sprawującej nadzór nad szkoleniem i zaopatrzeniem materiałowym ochotniczych straży pożarnych w powiecie. W roku 1951, obok Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, utworzone zostało Zawodowe Pogotowie Przeciwpożarowe liczące 10 osób, natomiast z dniem 1 lutego 1961 r. swą działalność w Kołobrzegu rozpoczęła Zawodowa Straż Pożarna III kategorii, której stan etatowy wynosił 21 osób (po 9 osób na zmianie służbowej, w tym 1 telefonista i 2 kierowców).

Pierwsze wyposażenie Zawodowego Pogotowia Przeciwpożarowego stanowił skrzyniowy samochód marki Peugeot (przerobiony z karawanu pogrzebowego) oraz motopompa M-200 i ok. 200 m węży tłocznych. Stały wzrost liczby pożarów na terenie miasta i innych miejscowości w powiecie, zmuszał strażaków do podejmowania działań w kierunku pozyskania dodatkowego wyposażenia w sprzęt motorowy i samochodowy. Uzupełnienie sprzętu pożarniczego następowało sukcesywnie, głównie ze środków wypracowanych przez jednostkę. Początki funkcjonowania Komendy Powiatowej i działającego w jej strukturze Zawodowego Pogotowia Przeciwpożarowego, to okres wzmożonej pracy organizacyjnej i operacyjnej. W latach 1951-1953 we własnym zakresie kołobrzescy strażacy przeprowadzili remont budynku strażnicy, który w swoim kształcie służył aż do 1978 roku. Pod koniec roku 1952 funkcję Komendanta Powiatowego objął ppor. poż. Władysław Paradziński. Jego niezwykłe zdolności organizacyjne przyczyniają się do powstania kilkunastu nowych ochotniczych straży pożarnych oraz rozkwitu istniejących do tej pory.

W latach 1953–1971 w Powiecie Kołobrzeskim zostało wybudowanych 18 przeciwpożarowych zbiorników wodnych oraz 20 nowych remiz dla ochotniczych straży pożarnych, z których 16 było wyposażonych w świetlice. Głównym celem jaki przyświecał budowie świetlic przy remizach OSP, było m.in. krzewienie i popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa. Strażacy Komendy Powiatowej w latach 50-tych i 60-tych aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym miasta i powiatu kołobrzeskiego. Delegacje Komendy są obecne na akademiach i wiecach z okazji świąt państwowych i ważnych rocznic dla miasta i powiatu. Miało to bardzo istotne znaczenie dla przywracania polskości na odzyskanej Ziemi Kołobrzeskiej. Determinacja w zakresie poprawy wyposażenia sprzętowego komendanta Paradzińskiego spowodowała, że w latach 1960–1961 Komenda Powiatowa otrzymała dwa typowe pojazdy pożarnicze SB – Star 20 i GM – Star 21. W latach 1965–1967 kolejne dwa pojazdy: GBM – Star 25 i SD – Deutz. W latach 60-tych Zawodowa Straż Pożarna Komendy Powiatowej w Kołobrzegu gasiła po kilkadziesiąt pożarów rocznie. W roku 1971 funkcje Komendanta Powiatowego objął por. poż. Kazimierz Kiliński.

Za podstawowy cel swojej służby, nowy komendant przyjął poprawę warunków lokalowych Komendy i dalszą poprawę wyposażenia sprzętowego. Po nieudanych próbach budowy nowej strażnicy (przy ul. Artyleryjskiej), podjął decyzję o rozbudowie i modernizacji istniejącego obiektu przy ul. Cyrankiewicza (obecnie ul. Łopuskiego). Budowę nowych dwóch boksów garażowych oraz magazynu technicznego zlecono firmie budowlanej, natomiast wiatę garażową na kolejne dwa stanowiska i kanał naprawczy strażacy wykonali we własnym zakresie. Inwestycję rozbudowy strażnicy zakończono w 1979 roku.

W nowo wybudowanych garażach szybko pojawiły się nowe samochody: GPr1500 – Star 29, GCBA – Jelcz 004 i SD30 – Ifa i GPr Po reformie administracyjnej kraju w roku 1975 w miejsce Komendy Powiatowej rozpoczęła funkcjonowanie Komenda Rejonowa Straży Pożarnych, obejmująca swym zasięgiem 7 jednostek administracyjnych. Taki stan trwał do końca czerwca 1992 roku. Lata 70-te to okres intensywnych szkoleń stanów osobowych ochotniczych straży pożarnych. Strażacy Komendy Powiatowej, a później Komendy Rejonowej prowadzili szkolenia doskonalące zarówno w siedzibach jednostek, jak również podczas ćwiczeń i manewrów większych związków taktycznych. Na efekty tych działań nie trzeba było długo czekać.

Zarówno Zawodowa Straż Pożarna jak i ochotnicze straże pożarne z rejonu kołobrzeskiego, pod względem wyszkolenia i poziomu realizacji ustawowych zadań, zdobywały najwyższe oceny w ówczesnym województwie koszalińskim. W roku 1983 stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Kołobrzegu objął mjr poż. Edward Kulwas. Politykę ochrony przeciwpożarowej w rejonie skierowano na poprawę przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego na terenach wiejskich oraz wymianę taboru w OSP. Podejmowane próby rozpoczęcia budowy nowej strażnicy dla Komendy Rejonowej nie przynosiły jednak efektów.

W roku 1990 stanowisko Komendanta Rejonowego powierzono mjr. Stanisławowi Dobrosielskiemu. To właśnie pod jego kierownictwem marzenie wielu pokoleń kołobrzeskich strażaków - jakim była nowa strażnica, zmaterializowało się. Rok 1991 przyniósł znamienne decyzje nie tylko w ogólnopolskiej skali ochrony przeciwpożarowej, ale również w skali lokalnej dla Kołobrzegu. Wraz z ogłoszeniem ustaw o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej, podjęto decyzję o budowie nowej strażnicy w Kołobrzegu przy ul. Żurawiej. Uroczyste wbudowanie aktu erekcyjnego miało miejsce w październiku 1992 r.
Z dniem 1 lipca 1992 r., z chwilą powołania Państwowej Straży Pożarnej, obszar działania Komendy został rozszerzony o kolejne 4 jednostki administracyjne. Po likwidacji Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Białogardzie, jej stan osobowy w ramach utworzonej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej wszedł w skład nowo powołanej Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. W latach 1992 – 1999 stan etatowy Komendy Rejonowej liczył 104 osoby, w tym 91 strażaków pełniło służbę w 2 Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych. W latach 1996 – 1999 na wyposażenie Komendy trafia nowe specjalistyczne wyposażenie w postaci: samochodów gaśniczych z pompami wysokociśnieniowymi – GCBA 5/20 Jelcz 010 i GBA 2/20 Jelcz 020 oraz samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego Mercedes i samochód ratownictwa wysokościowego SH40 Jelcz.

Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej strażnicy ma miejsce w czasie obchodów Wojewódzkiego Dnia Strażaka w maju 1998 roku. Pomimo, że inwestycja prowadzona była przez kolejne pięć lat, to już wtedy obiekt należał do najnowocześniejszych w kraju. Również, podczas realizacji i tej inwestycji kołobrzescy strażacy nie byli bierni – wykonując prace budowlane na wartość kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z dniem 1 stycznia 1999 r. została powołana Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, której przyznano 56 etatów oraz poprzedni teren działania na obszarze 7 jednostek administracyjnych. Stanowisko Komendanta Powiatowego powierzono mł. kpt. Jerzemu Bartnikowi, który pełnił je do 2011 roku. W 2012 roku zastąpił go st. kpt. Mieczysław Burzyński.

Przez wszystkie minione dziesięciolecia strażacy Komendy Powiatowej wielokrotnie wykazywali się męstwem i odwagą podczas prowadzonych działań ratowniczych na terenie powiatu i województwa. Wśród największych akcji należy wspomnieć:
- pożar baraków mieszkalnych w Kołobrzegu przy ul. Wojska Polskiego w1964 r.;
- pożar budynków gospodarczych PGR Myślino – w 1972 r.;
- pożar zbiorników z paliwem lotniczym na terenie Wojsk Radzieckich w Bagiczu w 1980 r.;
- pożar odwiertu ropy naftowej w Karlinie w 1981 r.;
- pożar budynków gospodarczych PGR Trzynik w 1995 r.;
- pożar budynku mieszkalnego w Kołobrzegu przy ul. Rzecznej w 1993 r.

Tekst - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kołobrzegu
Fot. arch. Jerzego Patana i PSP Kołobrzeg

Na zdjęciach m.in. uroczystości przekazania sztandaru oddziałowi powiatowemu Ochotniczej Straży Pożarnej pod Pomnikiem Zaślubin 25 maja 1967 r.
Zdjęcie na dole - uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową strażnicę w 1992 r.

informacje kołobrzeg, strażnica, strażacy, budowa, historia

informacje kołobrzeg, strażnica, strażacy, budowa, historia

informacje kołobrzeg, strażnica, strażacy, budowa, historia

informacje kołobrzeg, strażnica, strażacy, budowa, historia

informacje kołobrzeg, strażnica, strażacy, budowa, historia

informacje kołobrzeg, strażnica, strażacy, budowa, historia

informacje kołobrzeg, strażnica, strażacy, budowa, historia

informacje kołobrzeg, strażnica, strażacy, budowa, historia

informacje kołobrzeg, strażnica, strażacy, budowa, historia

informacje kołobrzeg, strażnica, strażacy, budowa, historia

informacje kołobrzeg, strażnica, strażacy, budowa, historia

informacje kołobrzeg, strażnica, strażacy, budowa, historia

reklama

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama