Broken Clouds

18°C

Kołobrzeg

16 czerwca 2024    |    Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
16 czerwca 2024    
    Imieniny: Alina, Aneta, Justyna

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

KTBS poszukuje inspektora ds. administracji i księgowej

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kołobrzegu, poszukuje kandydatów na stanowiska:

1.    INSPEKTOR  DS. ADMINISTRACJI
2.    KSIĘGOWA  DS. ROZLICZEŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie: średnie

2.    Ogólne i stanowiskowe:  znajomość  Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi, (dot. Inspektora ds. Administracji)
Preferencje dodatkowe:
•    prawo jazdy kategorii B (dot. Inspektora ds. Administracji)
•    umiejętność pracy w zespole
•    samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność w realizacji powierzonych zadań
•    bardzo dobra organizacja pracy
•    komunikatywność
•    dyspozycyjność
•    umiejętność obsługi komputera, w tym: pakiet Office

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
INSPEKTOR  DS. ADMINISTRACJI
•    prowadzenie bieżącej kontroli prawidłowości wykorzystania lokali zgodnie z przeznaczeniem, pisemne informowanie o istniejących pustostanach, lokalach zajmowanych bez tytułu prawnego i podnajmowanych bez zgody właściciela
•    prowadzenie rejestru  przejętych lokali mieszkalnych
•    prowadzenie rejestru zleceń wraz kontrolą terminów ich realizacji
•    bieżące wypełnianie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

KSIĘGOWA  DS. ROZLICZEŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
•    prowadzenie księgowości dla poszczególnych wspólnot mieszkaniowych
•    okresowe rozliczenia mediów
•    sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wraz z planami finansowymi

Oferujemy:
•    szkolenie z zakresu obsługi programu obsługującego wspólnoty mieszkaniowe oraz wprowadzenie w specyfikę pracy ( dot. księgowej ds. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych)
•    stabilną i ciekawa pracę w firmie o wyrobionej marce
•    miłą atmosferę pracy
•    umowę o pracę na pełny etat
•    termin rozpoczęcia pracy  - OD ZARAZ

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    CV i list motywacyjny
•    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Dokumenty należy  przesłać na adres siedziby  spółki Kołobrzeskiego TBS sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3  w  Kołobrzegu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : biuro@ktbs.pl lub poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się na parterze budynku przed wejściem do siedziby Spółki. Wymagane dokumenty prosimy składać  do dnia  18.03.2022 r. z dopiskiem: INSPEKTOR DS. ADMINISTRACJI – oferta pracy lub KSIĘGOWA DS. ROZLICZEŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH – oferta pracy.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod  nr tel.:
•    602639031 – dot. Inspektor ds. Administracji lub
•    728856500 – dot. Księgowa ds. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych

Klauzula RODO:
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Klauzula informacyjna:
•    Administrator danych i kontakt do niego: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,                     ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg.
•    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowiska pracy Inspektor  ds. administracji oraz Księgowa  ds. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych.
•    Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na w/w stanowiska pracy, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
•    Uprawnienia:
1.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4.    prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać                 w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
•    Podstawa prawna przetwarzania danych:
1.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2.    art. 22 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit.c RODO;
3.    3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
•    Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy  o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy   służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
•    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

!!! Do przekazywanych dokumentów należy dołączyć informację o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych!!
Dokumenty nie zawierające w/w informacji nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama