Few Clouds

16°C

Kołobrzeg

30 maja 2024    |    Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
30 maja 2024    
    Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Ogłoszenie o naborze referenta ds. obsługi kancelaryjnejO G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ GOŚCINAOGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

referent ds. obsługi kancelaryjnej i organizacyjno - technicznej Urzędu Miejskiego w Gościnie/obsługa sekretariatu Burmistrza

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI   - Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno

DOTYCZY ZATRUDNIENIA NA STANOWISKO:
    1. referent ds. obsługi kancelaryjnej i organizacyjno - technicznej
    2. stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy - 1/1 etatu
    3. warunki wynagradzania zgodnie z Regulaminem wynagradzania obowiązującym u pracodawcy

I. WYMAGANIA: niezbędne, które kandydat winien spełnić:
       1. zostały określone w art. 6 ust. 1 i 3  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pracownikiem samorządowym a ponadto:
    a) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne przepisy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
    b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
    c) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi, gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu  terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
    d) brak orzeczenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
    e) posiada nieposzlakowaną opinię,
    f) stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
2. wykształcenie, co najmniej średnie, preferowane kierunkowe w zakresie administracji/administracji samorządowej, umożliwiające na prowadzenie spraw w zakresie określonym w pkt III ogłoszenie.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
    1. znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, znajomość instrukcji kancelaryjnej.
    2. dodatkowo punktowane umiejętność:
    1) umiejętność obsługi sprzętu biurowego oraz komputera,
    2) znajomość pakietu biurowego (Microsoft Office),
    3) znajomość księgowości budżetowej
    3. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, umiejętność  doskonałej organizacji pracy (staranność, dokładność, sumienność), samodzielność i umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie powierzonych obowiązków, zaangażowanie, dyspozycyjność, odporność na stres.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
    1. prowadzenie wszystkich spraw związanych z obsługą sekretariatu Burmistrza, w tym prowadzenie kalendarza spotkań Burmistrza, organizacja spotkań Burmistrza w Urzędzie i poza Urzędem (prowadzenie terminarza spotkań),
    2. obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Urzędu,
    3. obsługa centrali telefonicznej, faksu i innych urządzeń biurowych,
    4. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
    5. obsługa elektronicznego systemu CEDG oraz ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
    6. wydawanie decyzji w zakresie przewidzianej ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
    7. przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie na stanowiska zadekretowanej korespondencji,
    8. obsługa Elektronicznego Obiegu Korespondencji oraz Rejestru Umów,
    9. redagowanie pism na polecenie Burmistrza,
    10. obsługa klientów Urzędu oraz gości Burmistrza.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY
    1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
    2. Życiorys zawodowy z opisem przebiegu praktyk zawodowych (druk do pobrania – kwestionariusz osobowy).
    3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i uprawnienia.
    4. Kserokopie świadectw pracy,
    5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego) – druk do pobrania
    6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (druk do pobrania)
    7. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (druk do pobrania).

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.

Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy - 1 etat
Praca:
w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy)
w zespole
przy sztucznym oświetleniu

wymagająca:
wymuszonej pozycji ciała
szczególnej koncentracji
obsługi komputera i programów komputerowych
obsługi urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, fax)
wyjazdów w delegację oraz na teren całej gminy
dobrej ostrości wzroku
częstego kontaktu z ludźmi
przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami i budynkami urzędu

VII. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne (po formalnej weryfikacji złożonych aplikacji) kandydat zostanie zawiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII.  Termin składania ofert:  
do dnia 31.01.2023 roku do godz. 14:00
Miejsce składania ofert :
Urząd Miejski w Gościnie, pok. nr 7  
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno                           

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, pocztą elektroniczną na adres skrzynkę e-PUAP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. obsługi kancelaryjnej i organizacyjno-technicznej". Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama