Overcast Clouds

18°C

Kołobrzeg

23 czerwca 2024    |    Imieniny: Wanda, Józef, Albin
23 czerwca 2024    
    Imieniny: Wanda, Józef, Albin

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Książki

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Gościna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora samorządowej jednostki kultury - Centrum Kultury i Książki w Gościnie

I. Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu

1. Wymagania obowiązkowe:

1)      posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne przepisy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)      nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi, gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu  terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,

4)      brak orzeczenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

5)      stan zdrowia kandydata pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6)      wykształcenie, co najmniej średnie, kierunkowe, pozwalające na prowadzenie spraw w zakresie określonym w pkt III ogłoszenia oraz co najmniej 5 letni staż pracy na porównywalnym stanowisku lub wykształcenie wyższe, kierunkowe,pozwalające na prowadzenie spraw w zakresie określonym w pkt III ogłoszenie oraz co najmniej 3 letni staż pracy na porównywalnym stanowisku,

7)      przedstawienie autorskiego programu działania CKK w Gościnie na okres 3/5 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji wraz z przedstawieniem możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych dla potrzeb autorskiego programu (max 10 stron w standardzie WORD),

8)      znajomość przepisów prawna dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych,

9)      znajomość język angielskiego lub/i niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
 

2. Wymagania dodatkowe:

1)      doświadczenie w pracy w podmiocie działającym w obszarze kultury i/lub edukacji, turystyki, sportu lub prowadzeniu własnej działalności artystycznej/kulturalnej/edukacyjnej/sportowej w wyżej wymienionym obszarze,

2)      kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność,

3)      kreatywność w sposobie planowania pracy CKK oraz  predyspozycje i/lub dotychczasowy dorobek do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

4)      predyspozycje menadżerskie, zarządcze i umiejętności kierowania zespołem,

5)      doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, sportowymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi,

6)      doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury i sportu oraz edukacji,

7)      znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

8)      prawo jazdy kat. B.

Uczestnik postępowania konkursowego zobowiązany jest do opisania i/lub udokumentowania tych warunków dodatkowych, które spełnia i w obszarach, w których posiada doświadczenie zawodowe.   
 

II. Warunki pracy na stanowisku:

1)      miejsce pracy: Centrum Kultury i Książki w Gościnie, ul. Matejki 2,

2)      zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony od 3 do 5 lat,

3)      pełny wymiar czasu pracy,

4)      przewidywany termin zatrudnienia – w ciągu jednego miesiąca od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 
III.  Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      kierowanie bieżącą działalnością Centrum Kultury i Książki w Gościnie,

2)      pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Centrum Kultury i Książki w Gościnie,

1)      wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,

2)      udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Centrum Kultury i Książki w Gościnie,

3)      prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,

4)      opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich Organizatorowi,

5)      poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,

6)      przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

 

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)      pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Książki w Gościnie (list motywacyjny), ze szczegółowym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego w obszarze szeroko rozumianej animacji kultury/edukacji/sportu,

2)      życiorys (CV),

3)      pisemny, autorski program działania Centrum Kultury i Książki w Gościnie na okres 3/5 lat,

4)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

7)      oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz                 o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych                                       z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

11)  podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 
Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty).
 

V. Składanie dokumentów:

Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Książki w Gościnie" w terminie do 24 czerwca 2024r. (poniedziałek) do godz.15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno lub przesłać listem na adres Urzędu.

Wymagane ogłoszeniem dokumenty aplikacyjne można również przesłać pocztą elektroniczną na adres skrzynki e-PUAP w przypadku posiadanych przez kandydata uprawnień do podpisu elektronicznego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane w procedurze konkursowej.

VI. Informacje dodatkowe:

1)      organizator konkursu zastrzega możliwość unieważnienia konkursu lub nie wyłonienia osoby na stanowisko Dyrektora CKK,

2)      konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez Komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Gościna:

a)    I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,

b)   II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata - o terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,

3)      przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert,

4)      informacje o warunkach organizacyjnych można uzyskać: Teresa Bleczyc - sekretarz gminy, tel. 94. 3513383.

 
Załączniki do ogłoszenia:
1)      wzór kwestionariusza osobowego
2)      wzory oświadczeń o spełnieniu wymogów
3)      wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych
4)      klauzula informacyjna RODO

 
Burmistrz Gościna
Marcin Pawlak

Załączniki są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gościno (kliknij).

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama