Few Clouds

4°C

Kołobrzeg

21 kwietnia 2024    |    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
21 kwietnia 2024    
    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Komisja Rewizyjna narusza statut miasta?

Od pewnego czasu, na Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg nie są przyjmowane protokoły z kontroli prowadzonych przez zespoły kontrolne. Powraca pytanie z poprzedniej kadencji, o podstawę prawną przyjmowania protokołów. Kilka lat temu pojawił się zarzut, że robiono tak, aby radni Komisji Rewizyjnej mogli się zebrać, przyjąć protokół bądź zgłosić uwagi, wziąć dietę i iść do domu. Teraz nabrało to wymiaru politycznego, gdy radni wspierający prezydenta nie zgadzają się i blokują zakończenie kontroli poprzez nieprzyjęcie protokołu z kontroli. Powstaje pytanie, czy takie działanie jest legalne?

Zgonie z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Art. 18a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy. §74.1. statutu miasta stanowi, że zespół kontrolny sporządza z przeprowadzonej kontroli w terminie 7 dni od daty jej zakończenia protokół, a dalej, §77 stanowi, że protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu przez zespół kontrolny otrzymują: rada, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu, przy czym kierownik ma prawo złożyć przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej uwagi do tego protokołu w terminie 7 dni od przedłożenia mu go do podpisania. Nigdzie nie zostało ustanowione, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kołobrzeg głosuje protokół bądź jego zwartość. Ten temat był już akcentowany, ale pomimo to, nadal jest praktykowany.

Przyjęcie zasady, że to Komisja Rewizyjna ustala treść protokołu, bądź ma wpływ na jego przyjęcie, prowadzi do naruszenia treści § 69. 1. Statutu miasta o treści: „Kontroli dokonują w imieniu komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się z co najmniej dwóch członków komisji”, gdyż to zespół dokonuje ustaleń faktycznych i odpowiada prawnie za ich prawdziwość. Osoby niebędące członkami zespołu, nie mogą wpływać na to, co robi zespół, ani na ustalenia lub kierunki kontroli. Do tego de facto sprowadza się głosowanie protokołów z kontroli, bo radni przyjmują je dopiero wtedy, gdy większość członków Komisji Rewizyjnej się z nimi zgadza. Takie działanie należy uznać w przypadku Kołobrzegu za niemające źródła w prawie i wypaczające zapisy statutu o kontroli legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności prezydenta czy jednostek organizacyjnych miasta. Stanowi o tym wprost §69.1. statutu: „Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalanie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności”, a nie realizację konkretnych zapatrywań prywatnych czy politycznych. Ponieważ to Komisja Rewizyjna stanowi o istocie funkcji kontrolnej rady gminy nad działalnością wójta, działalność ta jest co do zasady istotą funkcji kontrolnej społeczeństwa w demokracji przedstawicielskiej nad organami władzy. Naruszenie tej zasady sprowadza tę funkcję do roli fasadowej działania na rzecz dobrego samopoczucia przedstawicieli tejże władzy i spłyca prawo społeczeństwa do rzetelnej informacji o sposobie i wynikach tejże kontroli.

Przyjęte w statucie Kołobrzegu rozwiązania prawne są za to zgoła odmienne, niż te stosowane w praktyce. Protokół po przekazaniu do organów, o których stanowi statut, stanowi następnie podstawę do sporządzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w §74.2 statutu. Sprawozdanie takie ma zawierać: zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, jeżeli zachodzi konieczność - wnioski o podjęciu odpowiednich środków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości. Następnie, przyjęte przez komisję sprawozdanie oraz wnioski przyjmowane są lub odrzucane przez Radę Miasta w głosowaniu, o czym stanowi §74.3 statutu. Przy tej konstrukcji prawnej, komisja ocenia jakość kontroli zespołu kontrolnego w sprawozdaniu, a pracę komisji ocenia Rada Miasta w podjętej uchwale. Wszystkie te organy ocenia społeczeństwo, na rzecz którego funkcję kontrolną stanowią m.in. media, ale także Regionalna Izba Obrachunkowa czy Najwyższa Izba Kontroli, albo też każdy obywatel bezpośrednio może dokonywać kontroli na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama