Clear Sky

18°C

Kołobrzeg

24 czerwca 2024    |    Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
24 czerwca 2024    
    Imieniny: Danuta, Emilia, Jan

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Zespół zadaniowy rozpatrzył kolejne wnioski - zobacz co się zmieni na drogach

Pod koniec lutego odbyło się posiedzenie zespołu zadaniowego przy staroście do spraw rozpatrywania wniosków z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, na którym rozpatrzono następujące wnioski:

1. Wniosek w sprawie zmiany lokalizacji miejsca postojowego dla PCK – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. PCK musi mieć wyznaczone miejsce postojowe z uwagi na charakter swojej działalności, liczne dostawy, które odbywają się nawet w weekendy. Jeżeli ktoś korzysta z tego miejsca nieprawidłowo należy zgłaszać sprawę na Straż Miejską w Kołobrzegu lub do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.
2. Wniosek w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej/ostrzegawczej na ul. Żurawiej w Kołobrzegu włączanej w momencie wyjazdu służb ratowniczych – zespół zadaniowy zaopiniował pozytywnie. Urząd Miasta Kołobrzeg poinformował, że przekazuje ciągi dróg m. in. ul. Żurawią do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Szczecinie z dniem 01.01.2024 r. w związku z czym zmianą tą
powinien zając się nowy zarządca drogi gdyż zrobienie przetargu, opracowanie dokumentacji i wykonanie inwestycji nie zakończy się do chwili przekazania drogi. Zespół zadaniowy zaleca Staroście Kołobrzeskiemu wystąpienie do GDDKiA w Szczecinie w roku 2024 z wnioskiem o budowę takiej sygnalizacji świetlnej obejmującej wyjazd z obiektu Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
3. Wniosek w sprawie: - wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Malinowej w Zieleniewie przy skrzyżowaniach z drogami bocznymi – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Ul. Malinowa jest drogą dwukierunkową z obowiązującym ograniczeniem prędkości do 30 km/h, z chodnikiem i ścieżką rowerową zlokalizowaną po stronie północnej, z wyniesionymi skrzyżowaniami. Ulica obsługuje ruch docelowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz ustawą Prawo o ruchu drogowym: Przejścia należy wyznaczać w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego uznane za trasy z pierwszeństwem; przez pozostałe ulice dopuszcza się wyznaczanie przejść w rejonach szkół i innych obiektów, do których uczęszczają dzieci, lub zakładów przemysłowych, gdzie występuje duża koncentracja ruchu pieszych. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Na ul. Malinowej w Zieleniewie wyznaczono przejazdy dla rowerów w celu umożliwienia przejazdu rowerzystom bez zsiadania z roweru;
- wykonania oznakowania poziomego (segregacja ruchu, wyznaczenie miejsca warunkowego zatrzymania) w obrębie skrzyżowania ul. Szczecińskiej z ul. Wycieczkową w Zieleniewie – zespół zadaniowy zaopiniował pozytywnie;
- wykonania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej z ul. Mieszka I w Kołobrzegu – wniosek dotyczy drogi krajowej i zostanie przesłany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Szczecinie.

4. Wniosek w sprawie naprawy drogi powiatowej nr 3303Z dotyczy bieżącego utrzymania czy nawet inwestycji drogowej, zespół zajmuje się tylko sprawami organizacji ruchu natomiast wykonanie inwestycji, remontów dróg leży w gestii poszczególnych zarządców dróg.
5. Wniosek w sprawie:
- uniemożliwienia dojazdu do źródła solanki – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie, jak wynika z informacji udzielonej przez Urząd Miasta Kołobrzeg teren ten nie jest drogą publiczną i znak, który zabrania dojazdu stoi na terenie prywatnym;
- likwidacji parkingu na ul. Strzeleckiej w Kołobrzegu – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Na ul. Strzeleckiej przy wjeździe z ul. Łopuskiego stoi znak D-45 (koniec strefy płatnego parkowania), dalej jest wyznaczony parking równoległy znakami D-18 i T-30 oraz D-18 z T-3a;
- likwidacji parkingu na ul. Łopuskiego w Kołobrzegu od kina Wybrzeże do skrzyżowania z ul. Wąską – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Na ww. odcinku ustawiony jest znak B-36 (zakaz zatrzymywania się i postoju) z tabliczką o treści „Nie dotyczy Taxi do 1 minuty” w związku z czym na przedmiotowym odcinku drogi mogą zatrzymać się pojazdy TAXI do 1 minuty;
- w sprawie demontażu znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się i postoju) na ul. Reymonta w Kołobrzegu – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Droga ta jest wąska, bez możliwości przejazdu. Wobec czego umożliwienie tam parkowania doprowadzi do zablokowania tej ulicy i uniemożliwi wjazd pojazdom ratowniczym i komunalnym.
6. Wniosek w sprawie nielegalnego zatrzymania autobusów na ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie zostanie zgłoszony do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu celem podjęcia interwencji. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu podczas przebudowy wykonał dwie zatoki autobusowe przy ul. Zielonej, na których powinny zatrzymywać się autokary.
7. Wniosek w sprawie przesunięcia znaku D-42 i D-43 (oznaczających początek i koniec obszaru zabudowanego) na wysokości koloni Charzyno – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie.
Granica obszaru zabudowanego wyznaczonego znakiem D-42 powinna być powiązana z występującą wzdłuż drogi zabudową o charakterze mieszkalnym i występującym na drodze ruchem pieszych. Znak D-42 powinien być umieszczony w pobliżu miejsca, w którym następuje wyraźna zmiana charakteru zagospodarowania otoczenia drogi. Znak D-42 powinien być powiązany z takimi elementami zagospodarowania drogi, jak: początek chodnika, wyjazdy bramowe z posesji, pas postojowy lub parking wyznaczony wzdłuż jezdni, skrzyżowanie. Aktualna lokalizacja znaku D-42 i D-43 spełnia te kryteria.
8. Wniosek w sprawie budowy oświetlenia i chodnika przy drodze powiatowej nr 3320Z w miejscowości Dargocicie dotyczy inwestycji drogowej, zespół zajmuje się tylko sprawami organizacji ruchu natomiast wykonanie inwestycji leży w gestii poszczególnych zarządców dróg.
9. Wniosek w sprawie poszerzenia chodnika i ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Solnej z ul. Bałtycką przy przejeździe kolejowym – Urząd Miasta Kołobrzeg poinformował, że teren ten należy do PKP i to oni powinni dokonać takiej przebudowy. Ponadto zespół zajmuje się tylko sprawami organizacji ruchu natomiast wykonanie inwestycji leży w gestii poszczególnych podmiotów.
10. Wniosek w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jedności Narodowej z ul. Łopuskiego w Kołobrzegu – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu posiada chodniki po obu stronach drogi, istniejące ograniczenie prędkości do 50 km/h i m. in. ww. skrzyżowanie zostało przebudowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie tam segregacji dla ruchu (wyznaczenie lewoskrętu), doświetlono przejście dla pieszych, wykonano jedno przejście w kolorach biało – czerwonym w celu poprawy widoczności.
11. Wniosek w sprawie:

- dopuszczenia ruchu motocykli na ul. Portowej (droga gminna), ul. Spacerowej oraz ul. Mickiewicza w Kołobrzegu – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie z uwagi, że ulice te znajdują się w strefie uzdrowiskowej A;

- umożliwienia wjazdu na parking przy amfiteatrze. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu poinformował, że opracowuje aktualizację organizacji ruchu na ul. Fredry i taki wjazd zostanie dopuszczony;

12. Ponowny wniosek w sprawie ustawienia znaku B-1 (zakaz ruchu) z możliwością dojazdu mieszkańców, pracowników poczty oraz służb komunalnych na ul. Uroczej w Kołobrzegu – zespół zadaniowy podtrzymał swoje stanowisko i zaopiniował przedmiotowy wniosek negatywnie. Ul. Urocza jest drogą publiczną, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w przepisach. Ulica ta zapewnia dojazd do obiektów użyteczności publicznej i nie ma możliwości wyłączenia jej z ruchu. Na przedmiotowym odcinku drogi wprowadzono zakaz zatrzymywania się i postoju. Urząd Miasta Kołobrzeg wykonał miejsca postojowe na ul. Cisowej w Kołobrzegu oraz na ul. Obozowej w Kołobrzegu. Ponadto miejsca postojowe wykonał również Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu na ul. Starynowskiej w Kołobrzegu. Wprowadzenie znaku zakazu ruchu nie spowoduje, że kierowcy będą się do niego stosować, skoro jest problem ze stosowaniem się do znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się i postoju) wraz z tabliczką T-24. Jedynie częste kontrole Policji czy Straży Miejskiej w Kołobrzegu spowodują, że kierowcy zaczną przestrzegać znaku B-36.
13. Wniosek w sprawie odwrócenia kierunku ruchu na ul. Akacjowej w Kołobrzegu – zespół zadaniowy rozpatrzył pozytywnie ww. wniosek na poprzednim posiedzeniu i Starosta Kołobrzeski przesłał taką informację do Urzędu Miasta Kołobrzeg. Aktualnie projekt wpłynął do zatwierdzenia i oczekuje na sprawdzenie i zatwierdzenie.
14. Wniosek w sprawie wprowadzenia znaku „strefa ruchu” na kołobrzeskiej starówce ul. Ratuszowa, ul. Plac Ratuszowy, ul. Armii Krajowej, ul. Gierczak – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Wnioskodawca zwrócił się o ustawienie strefy ruchu, znak ten dotyczy dróg wewnętrznych, jednak zespół zwrócił uwagę, że wnioskodawca mógł mieć namyśli znak D-40 (strefa zamieszkania) i pod tym kątem rozpatrzył wniosek. Znak "strefa zamieszkania" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych). Drogi w centrum miasta posiadają szerokie chodniki, wydzielone miejsca postojowe i ograniczenie prędkości do 30 km/h, ponadto przez ulice wyznaczone są liczne przejścia dla pieszych oraz zamontowane są progi zwalniające w celu uspokojenia ruchu. Wprowadzenie strefy zamieszkania na ww. ulicach jest niezasadne z uwagi na to, że ulice posiadają szerokie chodniki i nie ma potrzeby aby pieszy schodził z chodnika na jezdnię (nawierzchnia jezdni dróg z kostki kamiennej co również nie zachęca pieszego do skorzystania z jezdni). Ustalenie strefy zamieszkania powinno być poprzedzone szczegółową analizą zasadności jej umieszczenia opartą m.in. na statystyce wypadków drogowych.

15. Wniosek w sprawie montażu słupków na chodniku ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Waryńskiego w Kołobrzegu gdzie wprowadzono znak B-36 (zakaz zatrzymywania się i postoju) dotyczy drogi krajowej i zostanie przesłany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.
16. Wniosek w sprawie odwrócenia kierunku ruchu na ul. Akacjowej w Kołobrzegu – zespół zadaniowy rozpatrzył pozytywnie na poprzednim posiedzeniu i Starosta Kołobrzeski przesłał taką
informację do Urzędu Miasta Kołobrzeg. Aktualnie projekt taki wpłynął do zatwierdzenia i oczekuje na sprawdzenie i zatwierdzenie.
17. Wniosek w sprawie wprowadzenia znaku B-36 na ul. Kościuszki między parkingami oraz przed ośrodkiem Koral Live – zespół zdaniowy zaopiniował negatywnie. Zarządca drogi zgadza się na postój pojazdów na zasadach ogólnych ustawy Prawo o ruchu drogowym tak aby pojazd nie niszczył terenów zielonych, nie parkował w obrębie skrzyżowania i nie utrudniał wyjazdów z posesji.
18. Wniosek w sprawie zmiany oznakowania poziomego poprzez wydłużenie linii przerywanej umożliwiającej zmianę pasa ruchu na rondzie „Borowinowym” – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Oznakowanie poziome – linia przerywana była już wydłużana i pojazd ma możliwość zmiany pasa ruchu. W przypadku braku możliwości włączenia pojazd może się zatrzymać i poczekać na możliwość zmiany pasa lub gdy minął linię przerywaną może objechać rondo jeszcze raz.
18. Wniosek w sprawie oznakowania ciągu pieszo – rowerowego na ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu dotyczy drogi krajowej i zostanie przesłany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.
19. Wniosek w sprawie ustawienia lustra na ul. Złotej w Kołobrzegu przy wjeździe z ul. Kupieckiej – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Na ul. Złotej warunki terenowe uniemożliwiają ustawienie luster drogowych ze względu na wyznaczony parking naprzeciwko wyjazdów z ul. Kupieckiej. Lokalizacja luster tj. odległość ustawienia lustra od skrzyżowania (za miejscami postojowymi) oraz jego sposób ustawienia (kąt) może powodować jego błędne odczytanie, ponadto lustro będzie w pewnych przypadkach przesłaniane przez parkujące pojazdy i nie spełni swojego zadania. Pojazdy parkują w obrębie skrzyżowania co jest niedozwolone i Starosta Kołobrzeski wystąpi do Straży Miejskiej w Kołobrzegu oraz Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu o dokonanie kontroli prawidłowości parkowania pojazdów.
20. Wniosek w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Próżnej przy ul. Wylotowej w Kołobrzegu – zespół zadaniowy zaopiniował pozytywnie. Urząd Miasta Kołobrzeg sporządzi projekt stałej organizacji ruchu, a Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu go wprowadzi.
21. Wniosek w sprawie w sprawie montażu barier na ciągu pieszo – rowerowym w Korzystnie przy ul. Liliowej – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Proponowana lokalizacja oraz rozstaw szykan będą powodowały, że rowerzysta chcący minąć je prawidło, będzie mijał miejsce przejazdu przez jezdnię wyznaczone oznakowaniem poziomym P-11 i wjeżdżał na pasy dla pieszych wyznaczone P-10. Takie rozwiązanie może też powodować chęć omijania szykan i wjeżdżanie przez rowerzystów bezpośrednio na jezdnię drogi powiatowej co może powodować zagrożenie w ruchu drogowym.
22. Wniosek w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Malinowej w Zieleniewie na odcinku od ul. Tulipanów do ul. Różanej – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Ul. Malinowa na tym odcinku jest drogą jednokierunkową z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Wjazd z głównego odcinka ul. Malinowej (ostry łuk poziomy drogi) i krótki odcinek drogi do skrzyżowania z ul. Różaną powoduje wyhamowanie pojazdów.
23. Wniosek w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Lotniczej przy skrzyżowaniu z ul. Kwiatową w Sianożętach – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Aktualnie przy skrzyżowaniu z ul. Kwiatową (po przeciwległej stronie) nie ma chodnika, a nie należy wyznaczać przejścia dla pieszych gdy po drugiej stronie drogi nie ma chodnika. Ponadto proponowana lokalizacja przejścia dla pieszych znajduje się na łuku drogi. Przejścia dla pieszych należy lokalizować w miejscach zapewniających wzajemną widoczność pieszych i kierujących pojazdami.
Nie należy wyznaczać przejść za wzniesieniami, na łukach poziomych i za tymi łukami, w miejscach zasłoniętych przez budynki, zieleń lub inne obiekty znajdujące się na drodze.
24. Wniosek w sprawie wyznaczenia ruchu jednokierunkowego na ul. Makowskiego, na odcinku od ul. Kossaka do ul. Gierymskich w Kołobrzegu – zespół zadaniowy podtrzymał swoje stanowisko i zaopiniował przedmiotowy wniosek negatywnie. Ulica Makowskiego jest drogą dojazdową dla mieszkańców osiedla, zarządca drogi zgadza się na postój pojazdów na zasadach ogólnych ustawy Prawo o ruchu drogowym tak aby pojazd nie niszczył terenów zielonych, nie parkował w obrębie skrzyżowania i nie utrudniał wyjazdów z posesji. Starosta Kołobrzeski wystąpi do Straży Miejskiej w Kołobrzegu z prośbą o kontrolę prawidłowości zaparkowanych pojazdów.
25. Wniosek w sprawie likwidacji ograniczenia prędkości do 40 km/h w Gorawinie pod tablicą terenu zabudowanego i ustawienia ograniczenia prędkości na łuku drogi przy kościele i szkole – zespół zadaniowy zaopiniował pozytywnie. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu opracuje projekt zmiany organizacji ruchu.
26. Wniosek w sprawie zdjęcia znaków B-36 (zakaz zatrzymywania się i postoju) na ul. 1 Maja w Kołobrzegu – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Wprowadzenie znaków B-36 miało na celu uporządkowanie ruchu na ww. ulicy. Przed wprowadzeniem znaków B-36 pojazdy zastawiały jeden pas ruchu, utrudniały wyjazd z garażu podziemnego oraz z przyległych terenów ze względu na przesłanianie widoczności i był problem z przejazdem – minięcie się pojazdów.
27. Wniosek w sprawie wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Jaśminowej w Kołobrzegu – zespół zdaniowy zaopiniował negatywnie. Urząd Miasta Kołobrzeg udzielił informacji, że podczas przebudowy drogi odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym ustalono, że nie będzie strefy zamieszkania na ul. Jaśminowej i parkowanie będzie odbywało się na zasadach ogólnych.
28. Wniosek w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Kwiatowej w Gościnie – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. W ocenie zespołu wprowadzenie znaku B-36 uniemożliwi jakiekolwiek zatrzymanie. Lepszym rozwiązaniem będzie demontaż tabliczki pod znakiem B-35 (zakaz postoju) i dopuszczenie zatrzymania do 1 minuty bez możliwości parkowania na pozostałym odcinku.
29. Wniosek w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Ogrodowej i ul. Bocianiej w Kołobrzegu – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Przedmiotowe ulice mają charakter dojazdowy o małym natężeniu ruchu drogowego, na odcinkach newralgicznych ustawione są znaki B-36 (zakaz zatrzymywania się i postoju) oraz B-35 (zakaz postoju), które uniemożliwiają parkowanie.
30. Wniosek w sprawie ustawienia dwóch luster na ul. Bocianiej w Kołobrzegu – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Wyjazd z nieruchomości posiada widoczność dostateczną i nie ma potrzeby ustawienia lustra.
30. Wniosek w sprawie przeanalizowania oznakowania na skrzyżowaniu ul. Michałowskiego i ul. Kossaka w Kołobrzegu gdzie jest przejście sugerowane i zastosowano „linie” z kostki koloru czerwonego. Zespół zadaniowy uważa, że w przedmiotowej lokalizacji nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych (brak znaków D-6 i P-10), kolor nawierzchni nie wyznacza przejścia dla pieszych i pieszy przechodzi przez jezdnię na zasadach ogólnych ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
31. Urząd Miasta Kołobrzeg zwrócił się z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie likwidacji części oznakowania poziomego P-21 (powierzchnia wyłączona z ruchu) do wysokości posesji nr 91 na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu z uwagi, że na przedmiotowym odcinku są wyjazdy z posesji o pochyleniu i aktualnie osoby wyjeżdżające z nieruchomości wykorzystują daną im przestrzeń przez zastosowanie linii P-21 jako miejsce do oczekiwania na wyjazd z posesji – zespół zadaniowy zgodził się z wnioskiem i uznał, że należy pozostawić istniejące oznakowanie poziome.

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama