Overcast Clouds

17°C

Kołobrzeg

26 września 2023    |    Imieniny: Justyna, Łucja, Cyprian
26 września 2023    
    Imieniny: Justyna, Łucja, Cyprian

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

Gorące dni w Starostwie Powiatowym. Radni SLD coraz bardziej stanowczo domagają się zbadania sprawy dzierżawy "Gryfa". Włączyła się prokuratura i RIO.


Sprawę dzierżawy "Gryfa" na naszym portalu omawialiśmy bardzo szeroko (przeczytaj). Obecnie awantura o przetarg zaczyna się zagęszczać. Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu. Zgłoszenie przyjęła również Regionalna Izba Obrachunkowa. Sprawą ma zająć się również Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. Co będzie poszukiwane? Czy miejscem poszukiwań będzie Starostwo Powiatowe, czy może jednak Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, który przeprowadził przetarg na "Gryfa"? Na te pytania odpowiedzi brak.

Ale nie kończy się na tym. Członkowie Zarządu powiatu: Maria Storczyk i Włodzimierz Adam złożyli wnioski z rezygnacją z pełnienia funkcji w tym organie. Wnioski na najbliższej sesji 30 lipca rozpatrzy Rada Powiatu. Jeśli do Zarządu nie zostaną wybrani kolejni radni, temu organowi grozi paraliż. A jeśli pat dotyczący Zarządu nie zostanie rozwiązany, może być problem z chętnymi do pracy. Dlaczego? Radni SLD razem z Krzysztofem Legunem złożyli wniosek o odwołanie starosty Artura Mackiewicza. Rada zajmie się nim na sierpniowej sesji. Ale jeśli Mackiewicz zostanie odwołany, odwołany zostanie cały Zarząd. Głos decydujący należy do radnych PO i PSL w Radzie Powiatu. Jak zagłosuje jedyny klub w radzie? Nie wiadomo. Członkowie partii na razie nie wybrali Mackiewicza na żadną funkcję. Czy przestanie pełnić jakąkolwiek funkcję w powiecie kołobrzeskim? To się okaże.

Sam Mackiewicz twierdzi, że całe zamieszanie wokół "Gryfa" zostało rozkręcone przez radnego Włodzimierza Adama, którego syn nie wygrał przetargu na dzierżawę hotelu. Tymczasem radni SLD odpowiadają, że Mackiewicz atakuje personalnie, a nie ustosunkowuje się w jakikolwiek sposób do stawianych mu zarzutów. Poniżej cytujemy całej pismo złożone przez pięciu radnych do przewodniczącego Rady Powiatu o odwołanie starosty Artura Mackiewicza.

Kołobrzeg, 15 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym:

W N I O S K U J E M Y

o odwołanie Pana Artura Mackiewicza  starosty powiatu kołobrzeskiego     z tej funkcji w trybie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa wraz z zastosowaniem  uregulowań art. 31 ust. 2 i 3 cytowanej ustawy.

U Z A S A D N I E N I E

I. W dniu 18 czerwca podczas XVVI sesji rady powiatu w trakcie ustalania porządku obrad radny Ryszard Ławrynowicz  zgłosił wniosek formalny, który w całości przedstawiamy:
Treść wniosku: na podstawie art. 15 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz paragrafu 22 ust 2 pkt 2  statutu powiatu kołobrzeskiego wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad XVVI sesji RP w dniu 18 czerwca 2010r. w pkt 3 – podjęcie uchwał, podpunkt „i” podjęcie uchwały zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym, oraz paragrafem 34 ust. 1 pkt 5 statutu powiatu kołobrzeskiego – w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez komisję rewizyjną RP kontrolę nie przewidzianym w rocznym planie kontroli w zakresie zgodności   z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności (paragraf 36 ust. 1 statutu powiatu kołobrzeskiego ) działań p. starosty kołobrzeskiego w  zakresie kompleksu spraw dotyczących poprawy efektywności energetycznej starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, a w szczególności związanych z realizacją zadań w zakresie termomodernizacji na odcinku usług w zakresie udzielania informacji i doradztwa.
Przedmiotem kontroli m.inn. powinno być ustalenie i ocena:

1. Trybu wyłonienia jednostki doradczej, zawarte z nią porozumienia, zlecenia, umowy i inne działania podjęte przez p. starostę oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
2. Poniesione na te działania koszty na podstawie faktycznie zrealizowanych faktur.
3. Dokumentacja, projekty, opinie będące podstawą do zapłaty wynagrodzenia.
4. Udokumentowane  osiągnięte efekty ekonomiczne dotychczas i te jakich oczekujemy z tego typu doradztwa..

W uzasadnieniu wniosku formalnego radny podał że, w krajowym planie działań dotyczącym efektywności energetycznej ( ETAP 2007 ) postanowiono m.inn. że jednostki sektora publicznego, w tym organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, szpitale itp. będą pełnić wzorcową rolę w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, a o podejmowanych działaniach  i osiąganych efektach będą informować społeczeństwo.

Po krótkiej wymianie zdań rada większością 8 głosów za odrzuceniem wniosku formalnego, przy 7 głosach za wprowadzeniem go do porządku obrad, przy 3 głosach wstrzymujących się zdecydowała, że nie ma potrzeby tą sprawą zajmować się.

W tym miejscu pragniemy zauważyć, że radni nie nadużywali prawa do zgłaszania wniosków formalnych w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez komisję rewizyjną poza jej rocznym planem kontroli, a jedyny taki – w tej kadencji rady - przypadek dotyczy wniosku radnego R. Ławrynowicza  z   dnia 14 sierpnia 2009 roku obejmujący pięć problemów, który także nie uzyskał akceptacji rady powiatu.

Mając powyższe na uwadze pragniemy zwrócić uwagę na fakty, że być może radni głosujący za odrzuceniem tego wniosku formalnego dysponują większą wiedzą w przedmiocie sprawy, ale nie zamierzają się z nią podzielić lub uznają ja za bezprzedmiotową, a może, czego nie da się wykluczyć w pewien sposób kłopotliwą. Tylko, jak to się ma do nieustannie głoszonych zasad przejrzystości i jawności działania i postępowania rady, jej organów statutowych, w tym w szczególności zarządu powiatu, a zwłaszcza szczególnie powołującego się na te zasady Pana Artura Mackiewicza – starosty kołobrzeskiego.

W związku z powyższym, w tej części nasz wniosek uznajemy jako zasadny oraz działanie pozwalające na wypełnianie podstawowych obowiązków radnego wobec zgłaszanych do nich bezpośrednio pytań, wniosków, zastrzeżeń oraz postulatów o podjęcie interwencji.

II. W drugiej części uzasadnienia wniosku o odwołanie starosty kołobrzeskiego z zajmowanej funkcji wnosimy o uwzględnienie wszystkich faktów, sposobu działania oraz zagrożeń wynikających z braku odpowiedzialnego podejścia  oraz nakazowego systemu podejmowania decyzji przez starostę kołobrzeskiego Pana Artura Mackiewicza dotyczących gospodarką nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu kołobrzeskiego, a w szczególności dotyczących:
a) Konsekwencji, jakie wynikły z tytułu „nonszalanckiego” postępowania, w tym wprowadzaniu w błąd radnych rady powiatu, co do możliwości uzyskania z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej ośrodkiem „Łuczniczka” za kwotę 12.000.000,00 zł. oraz zawyżenia w ten sposób dochodów planowanych w budżecie powiatu na 2009 rok z wszystkimi późniejszymi tego efektami.
b) Podjęcia – oczywiście za zgodą rady powiatu - działań związanych z wydzierżawieniem pomieszczeń ośrodka „Gryf” z przeznaczeniem na bazę zabiegową na okres 15 lat, gwarantując jednocześnie zabezpieczenie korzystania z usług tej jednostki na kwotę ponad dwóch milionów złotych, w sytuacji, gdy już było wiadomym, że gospodarstwa pomocnicze będą podlegały z mocy prawa likwidacji.
c) Brak nadzoru, lub świadome, nakazowe organizowanie procesu likwidacji gospodarstwa pomocniczego Kołobrzeski Zespół Hotelowy, Kołobrzeg ul. Katedralna 12 Hotel Centrum, Ośrodek Wypoczynkowy „Gryf” ul. Waszyngtona 1.

W związku z tym, że zarząd powiatu wystąpił w tej sprawie do odpowiednich organów nadzoru i kontroli, a także , jak wiadomym jest powszechnie z „medialnych” informacji, także zostały skierowane indywidualne zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez starostę powiatu kołobrzeskiego Pana Artura Mackiewicza , zdaniem wnioskujących, całkowicie uzasadnione jest postawienie wniosku o odwołanie Jego z tej funkcji.

Podpisy wnioskodawców:

Ryszard Ławrynowicz
Robert Lepa
Włodzimierz Adam
Antoni Szarmach
Krzysztof Legun

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzAdministratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama