Overcast Clouds

6°C

Kołobrzeg

23 kwietnia 2024    |    Imieniny: Jerzy, Wojciech
23 kwietnia 2024    
    Imieniny: Jerzy, Wojciech

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

informacje kołobrzeg, rada miasta, szufel, lewandowski, błaszczykTo będzie długie i emocjonujące posiedzenie radnych miejskich. Zapalnych punktów nie brakuje. My startujemy już o godz. 10.00. Zapraszamy.


Punktów, które radnych zmusza do dyskusji zarówno z prezydentem jak i pomiędzy klubami, nie brakuje. Są sprawy Wodociągów, regulamin wywozu śmieci, podwyżki podatków, program gospodarowania mieszkaniami, przystąpienia miasta do Lokalnej Organizacji Turystycznej a także sprawa dofinansowania zapłodnienia metodą in vitro. Transmisja na naszym portalu rozpocznie się o godz. 10.00.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Kołobrzeg w roku szkolnym 2011/2012.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.
2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012-2031
3. zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg
5. opłaty targowej
6. ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
7. ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg
8. rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
9. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg
10. oddania w dzierżawę na okres 9 lat zabudowanych działek położonych przy ul. Zygmuntowskiej w Kołobrzegu
11. oddania w wieloletnią dzierżawę na okres do 9 lat, działki nr 66/1 obręb 4 o powierzchni 296 m2, położonej przy Al. Nadmorskiej w Kołobrzegu
12. oddania w dzierżawę na okres do 31.12.2015 r., części działki nr 21/43 obręb 13 położonej przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu
13. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012 - 2016
14. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
15. wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
16. przystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg do nowotworzonej Lokalnej Organizacji Turystycznej "Regionu Kołobrzeg"
17. przyjęcia programu zdrowotnego "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2013 - 2014"
V. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej, zleconej przez Radę Miasta na sesji w dniu 24 lipca 2012 r. dotyczącej placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej, zleconej przez Radę Miasta na sesji w dniu 24 lipca 2012 r. dotyczącej placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2012
VI. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej, zleconej przez Radę Miasta Kołobrzeg na sesji w dniu 29.05.2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 w zakresie przestrzegania procedur administracyjnych, w szczególności udzielania nauczycielom urlopów zdrowotnych
VII. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami
VIII. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi
IX. Wolne wnioski i informacje, w tym informacje o wynikach analiz oświadczeń majątkowych złożonych: Przewodniczącemu Rady, Prezydentowi Miasta, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, Urzędowi Skarbowemu.
X. Zamknięcie sesji

 

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama