Overcast Clouds

15°C

Kołobrzeg

19 maja 2024    |    Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
19 maja 2024    
    Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

informacje kołobrzeg, sesja, radni, miastokolobrzeg.tvZapraszamy już jutro na nasze studio z obrad sesji Rady Miasta. Tylko u nas sesja w pełni na żywo, informacje i komentarze, a potem także retransmisja.


Jutro ważna sesja dla kieszeni każdego mieszkańca Kołobrzegu. Radni będą zajmowali się podwyżką cen wody i ścieków. Szykuje się ostra dyskusja w tej sprawie. Zarówno radni SLD jak i Klub Radnych Niezależnych wskazują na niezgodność tego projektu uchwały z prawem. Prezydent i radni PO są innego zdania. Opozycja zderzy się również z rządzącą miastem Platformą Obywatelską w sprawie sposobu obliczania kosztów utylizacji odpadów komunalnych. Miasto chce, aby stosować metodę licznikową (od wody), a opozycja, popierana przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe proponuje metodę adresową (od lokalu). Jakie będą wyniki głosowań? Tego najszybciej będzie można dowiedzieć się na portalu Miastokolobrzeg.pl. Po sesji będzie dostępne videoarchiwum zapisów z obrad. Zapraszamy.

XXX Sesja Rady Miasta Kołobrzeg
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwal Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu
b) utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg
d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Sławoborze, Gminy Ustronie Morskie i Gminy Siemyśl
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
g) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
h) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg
i) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
j) ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
k) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013
l) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych
m) zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Grodzieńskiej, Lwowskiej i Tarnopolskiej
n) oddania w wieloletnią dzierżawę, na okres 9 lat, części działki nr 21/2 obręb 12 o powierzchni 24,75 m2, położonej przy ul. Kniewskiego w Kołobrzegu
o) oddania w dzierżawę, na okres do 31.12.2015 roku, części działki nr 21/44 oraz części działki nr 21/45 obręb 13, położonych przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu
p) poparcia inicjatywy Gminy Bobolice zmierzającej do budowy dwóch rond
r) lokalizowania farm wiatrowych na południowym Bałtyku
s) ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr X/113/03 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe
t) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/565/05 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
u) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kołobrzeg
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej - usuwanie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w ramach zadania pn. "Poprawa dostępności do portu - Etap II" oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej - usuwanie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w ramach zadania pn. "Poprawa dostępności do portu - Etap II"
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi
7. Wolne wnioski i informacje
8. Zamknięcie sesji

informacje kołobrzeg, sesja, radni, miastokolobrzeg.tv

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama