Light rain

16°C

Kołobrzeg

23 maja 2024    |    Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
23 maja 2024    
    Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

informacje kołobrzeg, sesja, rada miasta, parusTo będzie sesja, która zadecyduje, albo i nie, o kierunkach rozwoju Kołobrzegu. Radni uchwalą lub też nie - projekt studium. Na razie rokowania są słabe.


Z naszych informacji wynika, że dzisiejsza sesja, która odbędzie się już za kilka godzin o 10.00 - nadamy ją na żywo na portalu Miastokolobrzeg.pl, może zaowocować w niespodziewane zagrania. Nieoficjalnie wiadomo, że większość radnych optuje za wycofaniem studium z sesji po przegłosowaniu przedmiotowych poprawek. Udało nam się ustalić, że m.in. radni zamierzają chronić borowinę ograniczając inwestycję na Mirocicach, ale również będą sprzeciwiać się lokalizacji galerii handlowej. Studium ma również negatywną opinię ekologów. Oznacza to duże emocje i spory. Wiele środowisk ma swoje interesy w studium, więc posiedzenie zapowiada się niezwykle interesująco.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Miasto Kołobrzeg partnerskiego projektu pn. "Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie"
- zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 - 2031
- sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Jana Frankowskiego
- przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska", oznaczonych symbolami MN31 i MN32 przy ul. Gnieźnieńskiej
- ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr V/32/03 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
- oddania w najem części lokalu użytkowego - budynku magazynowego nr 46 położonego w Kołobrzegu na działce nr 225/16 obręb 11 u zbiegu ulic Mazowieckiej i Św. Macieja na okres 9 lat
- wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2013
- rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
- rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg
- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg
- przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" dla obszaru położonego w rejonie ulic Żurawia - Mazowiecka
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi
7. Wolne wnioski i informacje
8. Zamknięcie sesji

UWAGA: na wniosek Prezydenta Miasta z dnia 7 maja 2013 r. oraz zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) do porządku obrad XXXII sesji w punkcie 3 został wprowadzony podpunkt 13 o treści: podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

 

informacje kołobrzeg, sesja, rada miasta, parus

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama