Light rain

4°C

Kołobrzeg

20 kwietnia 2024    |    Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
20 kwietnia 2024    
    Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Jak radni uchwalili zmiany w planie, za co aresztowano wójta?

"Funkcjonariusze Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali w chwilę po przyjęciu korzyści majątkowej w wysokości 300 tys. zł wójta Gminy Kołobrzeg oraz  dyrektora dużej firmy farmaceutycznej i wrocławskiego przedsiębiorcę. Czynności zostały przeprowadzone w okolicach Wrocławia. Zatrzymanych przewieziono do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie gdzie usłyszeli zarzuty korupcyjne. Ustalenia śledczych wskazują, że łapówka została przyjęta w zamian za korzystne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego” – tak wygląda pierwsza część komunikatu Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie zatrzymania wójta Włodzimierza Popiołka. Ponieważ nasi czytelnicy powtarzali pytania w zakresie owych zmian w planie, postanowiliśmy się tym tematem zająć, wskazując, że nie wiemy co to są owe konkretne „korzystne zmiany”, bo o tym prokuratura milczy. Wskazać należy, że ani urbanista, ani radni uwag do treści planów (uchwalono dwa dokumenty) – nie mieli. Nie wiadomo, w zakresie którego dokumentu zarzuty postawili śledczy, ale pojawił się przecieki, że chodzi o pierwszą uchwałę.

Najważniejszy plan zagospodarowania związany ze Stanisławem Hanem, właścicielem działki i szefem grupy „Hasco”, Rada Gminy Kołobrzeg procedowała 30 marca 2021 roku. Procedura była poprzedzona wystąpieniem Stanisława Hana (od 3 minuty pierwszego materiału wideo), w którym opowiadał on o ciepłowni geotermalnej i czterogwiazdkowym hotelu, a także o dalszym rozwoju Dźwirzyna, które mogłoby stać się nawet uzdrowiskiem. Do tego doszła prezentacja filmowa, która spotkała się z entuzjazmem radnych. Zaczęli oni snuć opowieści o przyszłość Dźwirzyna i upewniali się, że są środki na zrealizowanie całej koncepcji. Najważniejszą kwestią dla właściciela działki, która pojawia się w procedowanym dokumencie, to zabudowa do 25 metrów wysokości i dominanty o wysokości 35 metrów dla dominanty z 9-kondygnacjami naziemnymi. Taki hotel stałby się ważnym graczem rynkowym w Dźwirzynie ze względu na atrakcyjne, nadmorskie położenie. Gdy w dalszej części radni rozpatrywali wniosek, jego uchwalanie trwało mniej niż 4 minuty z odpytaniem każdego radnego o to, jak głosuje (od 1:42:00). Za uchwałą nr XXVI/251/2021 głosowało 13 radnych – jednogłośnie. W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwała została opublikowana 28.04.2021.

Planem dla kolejnej działki dla tego samego właściciela, Rada Gminy Kołobrzeg zajęła się na sesji 23 lutego 2022 roku. Z analizy wypowiedzi poszczególnych uczestników obrad wynika, że w stosunku do pierwotnej treści dokumentu wprowadzona została zmiana w paragrafie 14 planu: „Określa się granicę terenu pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW (…)”. Pierwotnie był tam zapis „przekraczającej 100 kW”. Zmiana ta wynikała z treści zmiany przepisów, których w międzyczasie dokonał parlament. Część radnych miała jednak wątpliwości, czy projekt planu można procedować, że względu na fakt, że skoro w dokumencie dokonano zmiany, to powinien on być ponownie wyłożony. Prawnik podczas obrad stwierdził, że o tym, czy plan wymaga ponownego wyłożenia, decyduje urbanista. Urbanista napisał, że plan nie wymaga ponownego wyłożenia. Ponieważ radni mieli wątpliwości, wójt Włodzimierz Popiołek wskazywał, że jeśli jest tak, że plan będzie wymagał wyłożenia, to nadzór wojewody uchyli uchwałę i w ten sposób będzie wiadomo, jak dalej postępować, czyli plan zostanie ponownie wyłożony. Jeśli radni wnoszący uwagi nie będą mieli racji, plan zostanie opublikowany. Za tym projektem uchwały głosowało 8 radnych, a 7 radnych wstrzymało się od głosu (Rada Gminy Kołobrzeg liczy 15 radnych). Ostatecznie, wojewoda zachodniopomorski opublikował uchwałę nr XXXVIII/327/2022 4 marca 2022 roku, co oznacza, że nie miał wątpliwości co do prawidłowości postępowania w tej sprawie. O tym projekcie uchwały radni dyskutują od czasu: 2:07:45.

W zależności od mediów, które podawały różne wejście dokonanych zmian w planie, podaje się tam kwestie wysokości. Trudno to jednak nazwać zmianami, gdyż Rada Gminy Kołobrzeg nie dokonała zmiany treści planów, ale uchwaliła je dla danych działek. A oto jak brzmią zapisy dotyczące wysokości zabudowy w uchwale z 2021 roku, która umożliwia budowę 4-gwiazkowego hotelu: „Na terenie oznaczonym symbolem UT - 25 m, przy czym dopuszcza się zwiększenie wysokości zabudowy do 35 m, pod warunkiem, że powierzchnia zabudowy części budynku stanowiącej dominantę wysokościową nie przekroczy 25 % powierzchni zabudowy tego budynku”. Projekty planu zostały sporządzone przez uprawnionego urbanistę i pozytywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję Urbanistyczną. W tym miejscu warto zaznaczyć, że szefa gminnej komisji – Jacka S. (został aresztowany na 2 miesiące) wójt zmienił swoim zarządzeniem 9 listopada 2021 roku, a więc po uchwaleniu tego korzystnego planu dla właściciela terenu.

Na koniec, warto podkreślić, że nie znamy szczegółu procedowania planu na etapie urzędu gminy, nie znamy także ustaleń śledczych i na obecnym etapie sprawy nie ma możliwości wyjaśnienia o jakie konkretnie „korzystne zmiany" chodzi. Ponieważ Prokuratura Regionalna w Szczecinie nie komentuje szczegółów śledztwa, musimy się posiłkować Słownikiem Języka Polskiego, w którym zmiana określona jest jako „zastąpienie czegoś czymś”. W projekcie uchwały Rady Gminy Kołobrzeg w zakresie atrakcyjnej wysokości nie doszło do żadnej zmiany na etapie procedowania i uchwalania tego dokumentu. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co było tam wcześniej.

W pierwotnym planie dla przedmiotowej działki, pochodzącym z 2007 roku (Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy Kołobrzeg z 31 maja 2007 roku), na przedmiotowej działce możliwe było zlokalizowanie w zakresie przeznaczenia podstawowego terenów zabudowy usług turystycznych - ośrodek wypoczynkowy, przeznaczenia uzupełniającego - zaplecze obsługi ośrodka, urządzenia rekreacji. W części o zabudowie terenu, obowiązywał zapis: „Budynki turystyczne - dopuszcza się zachowanie istniejącej ilości kondygnacji i realizację poddasza z dachem spadzistym o wysokości kalenicy ponad najwyżej położoną krawędź stropodachu do 4,0 m z dopuszczeniem w tym ścianki kolankowej o wysokości do 0,9 m”. 12 czerwca 2019 roku, Rada Gminy Kołobrzeg podjęła Uchwałę Nr VIII/71/2019 o przystąpieniu do sporządzenia planu dla interesującej nas działki (tego dnia radni podjęli uchwałę w sprawie obu działek wskazywanego już właściciela). W uzasadnieniu do tej uchwały, radni zapisali tak: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwirzyno został przyjęty Uchwałą Nr IX/53/2007 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 maja 2007 r. Od tego czasu przez niemal 12 lat wiele się zmieniło szczególnie w zakresie standardów pobytu i wypoczynku turystów. Część zapisów planu w tym zakresie nie spełnia wymogów właścicieli terenów. Właściciel gruntu opisanego na rysunku planu symbolem A19 UT (dz. nr 765/2) wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany ustaleń odnoszących się do jego działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Dźwirzyna. Zapisy planu odnoszące się do tego terenu bazowały na stanie istniejącym z dopuszczeniem niewielkiej rozbudowy. Konieczna jest zmiana szczegółów zapisów planu i dostosowanie ich do obowiązujących regulacji prawnych. W związku z tym zmiana planu polega przede wszystkim na zmianie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu”. I teraz uwidacznia się poszukiwane słowo ZMIANA.

Na czym zmiana polegała? Otóż nowy plan uchwalony dla tej działki przewidywał (najważniejsze elementy):
a) w przeznaczeniu podstawowym usługi turystyki i wypoczynku, przez co należy rozumieć:
- obiekty hotelowe oraz inne obiekty krótko i długoterminowego zakwaterowania,
- obiekty turystyki leczniczej, w tym obiekty i urządzenia lecznictwa sanatoryjnego i uzdrowiskowego,
- usługi sportu i rekreacji, w tym: zorganizowane miejsca ćwiczeń fizycznych, takie jak sale i kluby sportowe, baseny i obiekty rekreacji wodnej,
- usługi kultury i rozrywki,
- usługi gastronomiczne,
b) w przeznaczeniu uzupełniającym:
- mieszkania towarzyszące, zapewniające zakwaterowanie dla pracowników i właścicieli obiektów turystyki i wypoczynku, przy czym powierzchnia użytkowa mieszkań towarzyszących nie może przekroczyć 12% powierzchni użytkowej budynku,
- zaplecze gastronomiczne, administracyjne, socjalne i techniczne obiektów turystyki i wypoczynku,
- handel detaliczny obejmujący: sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny, artykuły spożywcze, odzież i obuwie, prasę i media, artykuły papiernicze, kosmetyki, środki czystości, a także sprzedaż roślin ozdobnych i upominków, przy czym powierzchnia sprzedaży pojedynczego lokalu handlowego nie może przekraczać 100 m², a łączna powierzchnia sprzedaży lokali handlowych w budynku nie może przekraczać 400 m²,
- usługi najmu, obejmujące wypożyczanie sprzętu sportowego, rekreacyjnego i turystycznego,
- usługi pocztowe, kurierskie, finansowe, prawne, ubezpieczeniowe, poligraficzne, fryzjerskie i kosmetyczne,
- pozostała działalność gospodarcza prowadzona w biurach.

To nie koniec zmian. Dla interesującego nas terenu wskazano: "Ustala się maksymalną wysokość zabudowy: na terenie oznaczonym symbolem UT - 25 m, przy czym dopuszcza się zwiększenie wysokości zabudowy do 35 m, pod warunkiem, że powierzchnia zabudowy części budynku stanowiącej dominantę wysokościową nie przekroczy 25 % powierzchni zabudowy tego budynku".

Rada Gminy Kołobrzeg, co wynika z zawartych dokumentów, była świadoma kierunków, w jakich podążało wykonanie zmian, które miały przynieść gminie nowe miejsca pracy i podatki, które wpłyną do budżetu w związku z nowym zagospodarowaniem terenu i realizacją flagowej inwestycji w centrum Dźwirzyna, w dodatku z geotermią. 3 listopada 2020 roku projekt planu został wyłożony. Nikt nie wniósł żadnych uwag. Jak to już zostało wskazane, radni projekt uchwały przyjęli jednogłośnie. Wojewoda zachodniopomorski nie wniósł uwag.

Robert Dziemba
Na zdjęciu: fragment wizualizacji hotelu zaprezentowanej na sesji Rady Gminy Kołobrzeg
reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama